Bělotín - 7101_001_01_00200 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bělotín

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK 7101_001_01_00200
  Kód obce 512231
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0001.01 Bělotín 00200 2003
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec se nachází na přirozené spojnici sever-jih a rozprostírá se kolem silnic vedoucích z Hranic na Nový Jičín a na Odry. První písemné zmínky o obci jsou z roku 1201. Obec má místní části Kunčice, Lučice, Nejdek. Obec je členem Svazku obcí mikroregionu ROZVODÍ. V obci je zaznamenáván růst podnikatelské sféry, je zde evidováno okolo 265 podnikatelských subjektů.
   Obec má plnou občanskou vybavenost, nalezneme zde školu, školku, zdravotnické středisko, kulturní a sportovní zařízení a další.
   Z pohledu infrastruktury má obec vybudován vodovod, plyn, dešťovou kanalizaci.V obci je rozvoj individuální bytové výstavby a očekává se mírný nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 120 1 146 1 171 1 328 1 340 1 391 1 443
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 1 120 1 146 1 171 1 328 1 340 1 391 1 443
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   455 478 500 1 150 1 150 1 150 1 150
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. - provoz Hranice. Jedná se o skupinový vodovod Bělotín, který je napojen na přivaděč DN 500 Fulnek – Hranice (III. větev Ostravského oblastního vodovodu). Voda je dopravována gravitačně přívodním řadem DN150 do Bělotína až po zrychlovací čerpací stanici Kunčice. Odtud je čerpáním dopravována voda do věžového vodojemu Špičky 1x200 m3 s max. hladinou 382,00 m n.m a dále gravitačně do VDJ Černotín 150 m3, max. hladina 301,15 m n.m. Ve VDJ Černotín je osazen redukční ventil pro obec Hluzov. Do Nejdku je voda dopravována AT stanicí umístěnou v Bělotíně. Obce Polom a Lučice jsou zásobeny gravitačně.
   Stáří a stav vodovodu: 1996 a 2004, bezporuchový.
   Materiál a profil hlavních řadů: PVC 80 - 150, PE 50 a 80.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec dle územního plánu uvažuje s plochami pro podnikání i pro bytovou výstavbu, avšak z hlediska potřeby vody a jejího přívodu k navrhovaným lokalitám je současný stav vodovodu a množství vody dostačující i do výhledu pro řešené období.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Bělotín není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 5,6 m3/den a na další dny je to 16,8 m3/den

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 1 200 1 200 1 200
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Bělotín je rozlehlou obcí, která se rozkládá po obou stranách Bělotínského potoka, říčky Luhy a potoka Doubrava. Bělotínský potok i potok Doubrava se v intravilánu obce zaúsťují do Luhy. Pod obcí jsou dva velké rybníky - Horní a Dolní Bělotín.
   V obci je Statek Bělotín, dále jsou zde strojírenské provozovny MGL, HASEO, BBA Hranice a TIGEMMA a dřevozpracující provozovny stolařství Zapalač, stolařství Hanák a stolařství Gerža (neprodukují průmyslové vody).
   V obci jsou vybudovány pouze krátké úseky dešťové kanalizace DN 300 - 400, které jsou vyústěné přímo do potoka. Kanalizační stoky byly vybudovány z betonových trub v celkové délce cca 2 500 m.
   Do této kanalizace je napojena malá část obyvatel po předchozím předčištění odpadních vod v septicích, zbytek obyvatel má splaškové odpadní vody odvedeny do jímek k vyvážení.
   V obci Bělotín není vybudována soustavná kanalizační síť ani ČOV. Tento stav není v souladu s právním řádem, proto je navržena výstavba kanalizace + ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci bude v návrhovém období vybudována ČOV a podtlaková splašková kanalizační síť –s výtlakem do ČOV, do níž budou po zrušení jímek a septiků zaústěny veškeré splaškové odpadní vody z obce. Bude vybudována podtlaková kanalizace v celkové délce 19 614 m, z toho hlavní řad v délce 13 032,6 m, vedlejší řad 4 628,2 m, gravitační kanalizace v délce 45 m, výtlak v délce 1 884,2 m ústícím do mechanicko - biologické ČOV o kapacitě 1 200 EO . Stávající kanalizace zůstane zachována a bude sloužit jako dešťová. Dešťové odpadní vody budou odvedeny stávajícími stokami do toků, které obcí protékají.
   Pod obcí je navržena čistírna odpadních vod - klasická mechanicko-biologická ČOV.
   Celá investice v obci je vzhledem k rozlehlosti obce a řídké zástavbě finančně značně náročná, předpokládáme proto zahájení výstavby v roce 2017.
   Údaje o navržené kanalizaci
   délka nové kanalizační sítě 7 100 m

   • ČOV (1200 EO) 183,0 m3/d

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: 2017 - 2019

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 129 360,0 129 360,0

  Mapa