Dolní Fořt - 7102_018_03_17272 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Uhelná

  Číslo obce PRVKUK 0018
  Kód obce PRVKUK 7102_018_03_17272
  Kód obce 541214
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3921
  Javorník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0018.03 Dolní Fořt 17272 172723
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Uhelná Dolní Fořt tvoří dolní část obce . Zástavba dolního Fořtu plynule navazuje na zástavbu Uhelné. Zástavba je rozložena podél místní komunikace. Zástavba je rozložena ve výškách 335 – 270 m n.m.
   V Dolním Fořtu žije 30 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 49 47 45 39 37 34 32
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 79 77 75 69 67 64 62
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   55 55 55 55 67 64 62
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V místní části Dolní Fořt je vybudován veřejný vodovod, který je součástí DTP vodovodu obce Uhelná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládá pouze s rozšířením vodovodní sítě do lokality, kde není vybudován veřejný vodovod v délce 0,37 m

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V současné době není uvažováno s žádným zdrojem vody pro úpravu na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období bude probíhat výstavba vodovodu v délce 0,37 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod v Dolním Fořtu je součástí vodovodu Uhelná

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 62
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není žádný průmyslový závod produkující technologické odpadní vody z výroby.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci není vybudována kanalizace, splaškové odpadní vody od 49 obyvatel a 30 rekreantů jsou odváděny do jímek na vyvážení anebo do stávající dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se předpokládá vybudování cca 800 m splaškové kanalizace. Tato kanalizace bude o profilu DN 250. V severní části obce se vybuduje mechanicko-biologická ČOV, kde budou čištěny odpadní vody i z obce Uhelná. Recipientem vyčištěné vody bude Lánský potok.

   Časový harmonogram
   Výstavba ČOV: dle finančních možností
   Výstavba kanalizace: dle finančních možností
   Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚKdo roku 2030 vzhledem k charakteru a velikosti obce, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  518,0 3 980,0 4 498,0

  Mapa