Vápenná - 7102_019_01_17690 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Vápenná

  Číslo obce PRVKUK 0019
  Kód obce PRVKUK 7102_019_01_17690
  Kód obce 541249
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3921
  Javorník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0019.01 Vápenná 17690 176907
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vápenná leží asi 8 km severozápadním směrem od okresního města Jeseník, v kotlině, která se rozkládá severně od sedla Na Pomezí v celku Rychlebských hor.
   První písemná zmínka o obci je z roku 1358. Na počátku 19.století proslula obec výrobou vápna. Zároveň se v okolí obce začaly objevovat stále v hojnějším počtu lomy na žulu a částečně i na mramor. Po druhé světové válce byla Vápenná jedna z míst, kde se na Jesenicku poměrně dlouho udržel kamenný průmysl a vápenictví. Zástavbou obce prochází silnice II.tř. 453 Lipová-Žulová a železnice Lipová Lázně-Javorník. Obcí protéká severním směrem říčka Vidnávka, která je hlavním tokem odvodňujícím celé území. Stávající zástavba v obci je rozložena převážně po levém břehu říčky Vidnávky. Zástavbu v obci tvoří nejen vesnická zástavba, ale i vícepodlažní budovy, činžovní domy a průmyslová výroba. Zástavba je rozložena v nadmořských výškách 446-375 m.
   V obci lze předpokládat až 200 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 255 1 283 1 310 1 328 1 330 1 336 1 343
   přechodně bydlící 173 183 193 200 200 200 200
   celkem 1 428 1 466 1 503 1 528 1 530 1 536 1 543
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   950 1 095 1 240 1 222 1 224 1 229 1 234
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Vápenná je vybudován veřejný vodovod, který zásobuje 80% obyvatel obce pitnou vodou.
   Zdrojem vody obecního vodovodu je vrtaná studna situovaná asi 1 km jižně od centra obce. Hloubka vrtu je 65 m a vydatnost 9,1 l/s. Na zdroj je vydané povolení k odběru Qmax=3,5 l/s.
   Z vrtu je voda čerpána ponorným čerpadlem Q=8,1 l/s a dopravována výtlačným řadem DN100 dl. 160 m do vodojemu Vápenná 2x100 m3 (475,0-472,25). Ve vodojemu je voda zdravotně zabezpečena dávkou chlornanu sodného.
   Z vodojemu 2x100 m3 je voda dopravována rozvodným řadem do obce a do přerušovacího vodojemu 30 m3, hl.max=439,5 m n.m. V přerušovacím vodojemu je umístěna AT stanice, která zásobuje výtlačným řadem lokalitu Polka.
   Z přerušovacího vodojemu je zásobeno dolní tlakové pásmo rozvodné sítě ve Vápenné. Na území obce Vápenná, nad železniční zastávkou, je ještě jeden zdroj tzv. prameniště Štola. Jedná se o vývěr podzemní vody ze zaslepené štoly. Max vydatnost zdroje Štola je 40 l/s. Prameniště Štola je v současné době hlavním zdrojem vodovodu, který zásobuje pitnou vodou obce Žulová, Kobylá a Tomíkovice. Zdroj Štola používá pro svou potřebu také závod Top Teramo a OMYA ve Vápenné.
   Obec Vápenná zdroj Štola v současné době používá jako rezervní zdroj v povoleném odběru Q=5 l/s a Qmax= 8 l/s.
   Rozvodná síť v obci je provedena z PVC a PE v profilech DN50-DN150 délky 6,475 km. Zásobování obce Vápenná je řešeno ve dvou tlakových pásmech + třetí tlakové pásmo pro zásobování lokality Polka.
   V roce 2010 bylo dokončeno rozšíření vodovodní sítě o vodovodní řády v dolní části obce označené jako B-6, B-7, B-8 a B-8.1, kolaudace ze dne 22. 3. 2010, NPM - 14. 5. 2010. Celkem zbudováno vodovodního řádu - 2,304 km.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování pitnou vodou v obci zůstane zachován i do budoucna. V návrhu se předpokládá rozšíření rozvodné vodovodní sítě v dolní části obce. Předpokládané rozšíření je 1,8 km

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V obci jsou stávající zdroje podzemní vody vrtaná studna a prameniště štola. V katastru obce Vápenná se nachází prameniště Pomezí, ze kterého se čerpá voda přes sedlo Pomezí do Lipové Lázně. S žádný jiným zdrojem povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou se neuvažuje.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá rozšíření rozvodné vodovodní sítě. Výstavba je naplánována na rok 2017 – 2020.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Zdroje podzemní vody v katastru obce Vápenná jsou mimořádně důležité pro několik vodárenských systémů. Zdroj vody Štola je jediným zdrojem vody pro obce Žulová, Kobylá a Tomíkovice. Zdroj vody Pomezí je nezbytný pro zásobování Lipové a jeho navrhované dotování SV Jeseník také není zanedbatelné.
   Obec Vápennou, která je zásobována z vrtu v horním konci obce je možno v případě znehodnocení zdroje zásobovat z prameniště Štola pomocí AT stanice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 1 350 1 350 1 350
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Z průmyslových závodů významnějších z hlediska produkce odpadních vod je zde podnik TOP TERAMO se 60 zaměstnanci, zabývající se výrobou plošných dlaždic, obkladových prvků a zahradní architektury. Tento podnik neprodukuje technologické odpadní vody, protože má vytvořený uzavřený okruh oplachových vod. Splaškové odpadní vody jsou likvidovány na vlastní ČOV.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V katastrálním území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje a chráněné území Jeskyně na Pomezí. Rovněž sem zasahuje povodí vodárenského toku Černý potok.
   V obci není vybudována kanalizace, splaškové odpadní vody od obyvatel jsou odváděny do septiků a jímek vyvážených z části na ČOV Vidnava a z části na pole. Fungují zde 2 domovní biodiskové ČOV (pro 8+ 33 b.j.).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vybudování 6,3 km splaškových stok zakončené obecní mechanicko-biologickou ČOV (cca 1350 EO). Hlavní sběrač A, který bude trasován až do k.ú. Polka, bude sestaven trub DN 250 v délce 4 356 m a povede střídavě po levém a pravém břehu potoka Vidnávka. Ostatní vedlejší větve A1 - A8 a budou rovněž sestaveny z potrubí o profilu DN 250.

   Časový harmonogram
   Výstavba ČOV: 2018 – 2020
   Výstavba kanalizace: 2018 – 2020

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 300,0 49 149,0 51 449,0

  Mapa