Polka - 7102_019_02_17689 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Vápenná

  Číslo obce PRVKUK 0019
  Kód obce PRVKUK 7102_019_02_17689
  Kód obce 541249
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3921
  Javorník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0019.02 Polka 17689 176893
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část Vápenné Polka leží cca 1,5 km jižně od obce Vápenná. Zástavba v obci je tvořena převážně rekreačními usedlostmi. Zástavbou sídla protéká Ztracený potok. Zástavba je rozložena v nadmořských výškách 525 – 472 m n. m.
   V obci lze předpokládat až 59 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů) V roce 2015 bude v obci 69 rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 70 68 65 5 4 4 3
   přechodně bydlící 59 62 64 69 69 69 69
   celkem 129 130 129 74 73 73 72
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   67 79 90 70 73 73 72
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle je vybudován veřejný vodovod, který je provozně a zdrojově napojen na vodovod Vápenná.
   V přerušovacím vodojemu ve Vápenné je umístěna AT stanice, která zásobuje výtlačným řadem lokalitu Polka.
   Rozvodná síť v obci je provedena z PVC a PE v profilech DN50-DN80. délky 1,32 km.
   Další rozšíření do místní část Polka proběhlo v r. 2010.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování pitnou vodou v obci zůstane zachován i do budoucna. V návrhu se předpokládá rozšíření rozvodné vodovodní sítě. Předpokládané rozšíření je 1,20km v rámci výstavby RD.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V lokalitě Polka jsou pozůstatky původního vodovodního systému, který byl tvořen zdrojem, vodojemem a rozvodnou sítí. Tento systém je nadále omezeně používán, ale nejsou k němu k dispozici žádné informace .
   Žádný jiný zdroj povrchových a podzemních vod uv

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá rozšíření rozvodné vodovodní sítě. Výstavba je naplánována na rok 2018 – 2021.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Místní část Polka je provozně závislá na vodovodu Vápenná.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 72
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V místní části Polka není žádný průmyslový závod.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Jde o místní část Polka s roztroušenou zástavbou ať už obytnými či rekreačními objekty podél toku Ztracený potok. Žije zde trvale 70 obyvatel. Není zde vybudována kanalizace, splaškové odpadní vody od obyvatel jsou odváděny do jímek.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Jelikož se místní část Polka nachází podél ponorného krasového Ztraceného potoka a nelze vyloučit souvislost se zdrojem obecního vodovodu tvořeného krasovým vývěrem a pramenem kojenecké vody, vyžaduje situace důkladné odvádění veškerých splaškových odpadních vod a zamezení tak možným průsakům a kontaminaci podzemních vod. Vybudování splaškové kanalizace v délce 1,1 km o profilu DN 250 bude prováděno současně s výstavbou 1. etapy splaškové kanalizace v obci Vápenná. Dolní část osady, kde je soustředěna většina trvale bydlících obyvatel, bude kanalizací napojena na ČOV Vápenná. V horní části osady Polka budou dále fungovat jímky na vyvážení. Do roku 2020 budou vybudovány soukromé domovní ČOV.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle finančních možností
   Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚKdo roku 2030 vzhledem k charakteru a velikosti obce, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 340,0 5 195,0 6 535,0

  Mapa