Velká Kraš - 7102_020_01_17848 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Velká Kraš

  Číslo obce PRVKUK 0020
  Kód obce PRVKUK 7102_020_01_17848
  Kód obce 553468
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3921
  Javorník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0020.01 Velká Kraš 17848 178489
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velká Kraš leží na západ od obce Vidnava v části Vidnavské nížiny na severovýchodním okraji okresu Jeseník. Navazuje na obec Vidnava a řeší s ní společně některé technické problémy infrastruktury. První zmínka o obci byla z roku 1256. Do roku 1918 se jednalo výhradně o německou obec. V roce 1900 žilo v obci 1630 obyvatel. Po vzniku Československa se v obci usídlilo několik českých rodin. V současné době žije v obci 895 obyvatel. Velká Kraš je obec převážně zemědělského charakteru. V okolí obce jsou rozsáhlé zemědělsky využitelné plochy. S okolním územím je obec spojena železniční tratí Lipová Lázně - Javorník. Po severozápadním okraji zastavěného území obce vede silnice III.tř./4539 do Vidnavy, která tvoří spojku mezi silnicí I.tř./60 Lipová Lázně-Javorník a silnicí II.tř./457 Javorník-Vidnava-Mikulovice. Středem obce vede místní obslužná komunikace. Obcí protéká říčka Vidnávka, která dále pokračuje do Vidnavy. V katastrálním území obce se nachází chráněné území Venušiny misky a povodí vodárenského toku Černý potok Obec Velká Kraš je tvořena souvislou zástavbou po obou březích Vidnávky. Osu zastavěné části tvoří místní obslužná komunikace. Obec nemá výrazné centrum. Zástavba v obci je tvořena převážně objekty vesnického charakteru, rodinnými domky a zemědělskými usedlostmi. V centu obce je postaveno několik činžovních domů. Stávající zástavba je rozložena ve výškách 278,0-245,0 m n.m.
   V obci lze předpokládat až 440 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 895 908 920 759 756 753 750
   přechodně bydlící 440 445 449 440 440 440 440
   celkem 1 335 1 353 1 369 1 199 1 196 1 193 1 190
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   450 624 798 540 538 537 536
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je majetkem obce. Provoz vodovodu zajišťuje soukromá firma. Na veřejný vodovod je napojeno 45% obyvatel obce.
   Zdroj vody pro vodovod v obci je prameniště Krasov, situovaný na východ od Vidnavy u česko-polské hranice. Pro potřebu Velké Kraše je ze čtyř vrtů prameniště používán vrt JS3. Maximální vydatnost vrtu je 15,6 l/s. Ve vrtu je umístěno ponorné čerpadlo Q=8,0 l/s, H=82,5m.
   Voda je čerpána výtlačným řadem délky 6,390 km DN200-DN300 přes armaturní komoru v obci do rozvodné sítě v obci a do zemního vodojemu 2x100 m3 (304,55-301,80) situovaného východním směrem od obce.
   Obyvatelé obce jsou zásobeni rozvodným řadem z vodojemu a rozvodným řadem napojeným v armaturní šachtě na výtlačný řad do vodojemu. Zásobování pitnou vodou je v obci řešeno jedním tlakovým pásmem, které je dáno polohou vodojemu 2x100 m3 (304,55-301,80). Na veřejný vodovod je napojeno cca 45% obyvatel. Zbytek obyvatel používá soukromé studny a nebo původní systém zásobování, který tvořila studna osazena AT stanicí s rozváděcím řadem. Zemědělská výroba také používá vlastní zdroje vody. Místní část Fojtova Kraš je vzhledem ke svému umístění napojena na rozvodnou síť obce Vidnava. Stávající rozvodná vodovodní síť v obci je dlouhá 7 100 m a je provedena z materiálu PVC, rPe v profilech DN50-DN200.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající, nově vybudovaný systém zásobování obyvatel pitnou vodou s dostatečně velkým zdrojem a akumulací zůstane do budoucna zachován. Stávající vodovod bude ve výhledu rozšířen tak, aby zásoboval celou obec. Předpokládané rozšíření rozvodné vodovodní sítě je DN 80 -100 dl cca 2,5km. Místní část Fojtova Kraš zůstane i do budoucna napojena na vodovod Vidnava.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V obci není žádný zdroj vody uvažovaný pro úpravu na pitnou vodu

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá rozšíření vodovodu do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Stávající vodovod je napojen na prameniště podzemní vody Krasov ve Vidnavě. V případě přerušení dodávky vody bude nutno přistoupit k individuálnímu zásobování.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Šachta Stav UR/54/39/2018
  Šachta Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 1 000 1 000
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Z průmyslových závodů významnějších z hlediska produkce odpadních vod je zde textilní podnik Vecra s r.o. se 184 zaměstnanci. Tento podnik neprodukuje technologické odpadní vody, splaškové odpadní vody od zaměstnanců jsou shromažďovány v jímce vyvážené na

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V katastrálním území obce se nachází chráněné území Venušiny misky a povodí vodárenského toku Černý potok.
   V obci není vybudována veřejná kanalizace. Splaškové odpadní vody od obyvatel jsou odváděny do jímek a některé jsou vyváženy na ČOV Vidnava. Převážná většina splašků odtéká do toku Vidnávka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vybudování splaškové kanalizace dl. 9 267 m (gravitační 8366 m, tlaková 901 m). Průtok splašků v navrhovaném potrubí bude jednak gravitační, ale i tlakový. Bude nutné vzhledem k tomu, že zájmové území je zde rovinné a hlavní stoka bude napojena do kanalizačního systému města Vidnava na síti navrhnout 2 čerpací stanice s výtlačným potrubím PE DN 100 – 879 m. Splaškové odpadní vody z celé obce Velká Kraš budou čištěny na stávající mechanicko-biologické ČOV ve Vidnavě.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: –do r. 2025

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 150,0 70 000,0 73 150,0

  Mapa