Hrabůvka - 7101_007_01_04659 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hrabůvka

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK 7101_007_01_04659
  Kód obce 513636
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0007.01 Hrabůvka 04659 46591
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1371. Obec leží nedaleko města Hranic a rozprostírá se v nadmořské výšce okolo 338 m. V obci je zaznamenáván růst podnikatelských subjektů, kterých je v současnosti evidováno okolo 40. Obec Hrabůvka je rekreační oblastí a je zde registrováno cca 45 přechodných obyvatel celoročně.
   V obci je mateřská školka, škola zde není. Obec má vybudován vodovod, plyn i kanalizaci s napojením na ČOV. V obci je jeden panelový dům, čtyři bytové domy a individiuální výstavba rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 328 334 340 304 328 335 341
   přechodně bydlící 45 45 45 45 45 45 45
   celkem 373 379 385 349 373 380 386
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   312 318 324 304 324 324 324
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má veřejný vodovod, který je v majetku obce a je provozovaný VaKem Přerov, a. s. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do VDJ Moravská Brána. Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod. Z VDJ Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice. Přivaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci VDJ Lipník 2x800 m3, odtud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím DN500. Obec Hrabůvka je zásobována z odbočné větve Klokočí výtlakem z čerpací stanicu umístěné ve vodojemu Klokočí 250 m3 s hladinou 290,00 m.n.m. Odtud je voda čerpána výtlakem z PVC DN 100 do vodojemu Hrabůvka o objemu 60 + 100 m3, max. hlad. 371,75 m n.m. Síť v obci tvoří potrubí DN150 z zbestocementu a DN 80 z oceli.
   Stáří a stav vodovodu: 1975, 1989 – rekonstrukce, stav – nutná rekonstrukce
   Materiál a profil hlavních řadů: PVC 100, AC 150, OC 80

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Z hlediska stáří a poruchovosti stávajícího vodovodu bude nutno nadále pokračovat v jeho rekonstrukci a to výměnou za PVC v délce 1000 m.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Obec Hrabůvka zvažuje možnost vybudování nového podzemního zdroje v blízkosti akumulačních vodojemů, jde o vrtanou studnu o průměru 160 mm, hloubky cca 80 m s předpokládanou vydatností 0,8 l/sec.

   Časový harmonogram
   –Rekonstrukce vodovodu dle dostupnosti finančních prostředků.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,5 m3/den a na další dny je to 4,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec má vybudovanou pouze dešťovou kanalizační síť téměř v celém rozsahu obce. Na tuto kanalizaci jsou napojeni obyvatelé obce přes septiky(ti, kteří nejsou napojeni na kanalizaci, mají jímky k vyvážení. Do kanalizace jsou napojeny meliorační vody. Kanalizace byla vybudována v letech 1952-62 a 1991-96 z betonových trub DN 300 – 600 v celkové délce cca 3 350 m.
   V součastnosti je je kanalizace zaústěna do vodního recipientu. V roce 2013 bylo prodlouženo povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na dobu 5 let.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období po r. 2030 je uvažováno s dobudováním kanalizace. Pro zajištění 100 % stavu odkanalizování obce je navrženo dobudování dvou větví kanalizace. V budoucnu bude v prostoru pod obcí vybudována klasická čistírna odpadních vod.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 200,0 0,0 2 200,0

  Mapa