Žulová - 7102_024_01_19780 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Žulová

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK 7102_024_01_19780
  Kód obce 541575
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2062 (7102)
  Jeseník
  Číslo POU
  Název POU
  3921
  Javorník

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3811.7102.0024.01 Žulová 19780 197807
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žulová leží v údolí při soutoku říčky Vidnávky a Stříbrného potoka, uprostřed Žulovské pahorkatiny. Žulová je vzdálena asi 11 km severozápadním směrem od okresního města Jeseník. Žulová patřila před rokem 1848 k nejmenším obcím v regionu. Teprve v následujícím období došlo v souvislosti s rozvojem kamenictví k růstu počtu obyvatel. V okolí obce je i v současné době několik otevřených lomů. Středem obce prochází silnice II.tř. 453 z Vápenné. V obci je železniční zastávka na trati Lázně Lipová-Javorník.
   Severním směrem obcí protéká říčka Vidnávka. Zástavba v centru obce je souvislého městského typu. Jsou zde zastoupeny městské vícepodlažní činžovní domy. V okrajových částech je zástavba vesnického typu a několik zemědělských usedlostí. Stávající zástavba je rozložena v nadmořských výškách 400-372 m .n.m.
   V obci lze předpokládat až 120 obyvatel s časově omezeným pobytem (rekreantů).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 130 1 140 1 150 1 026 992 959 925
   přechodně bydlící 119 120 120 120 120 120 120
   celkem 1 249 1 260 1 270 1 146 1 112 1 079 1 045
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   934 1 015 1 095 928 901 874 846
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Zásobování pitnou vodou v obci Žulová je zabezpečeno z veřejného vodovodu, který je v majetku obce. Vodovod má ve správě provozní společnost Jesenická JVS s.r.o Jeseník.
   Na veřejný vodovod je v obci napojeno 81% obyvatel Žulové.
   Veřejný vodovod je z 30-tých let 20.století. Od svého vzniku byl až do současné doby několikrát rozšiřován o nové větve a zdroje.
   Hlavním zdrojem vody pro Žulovou je prameniště Štola ve Vápenné. Možnost odběru vody pro Žulovou je prameniště Štola Qmax=21 l/s. Kapacita prameniště Štola je 40 l/s. Voda je ze zdroje Štola gravitačně přiváděna řadem DN150 dl.2 450 m do vodojemu Žulová 2x50 (396,50-393,55). Druhým zdrojem je prameniště Louka o vydatnosti 0,6 l/s. Prameniště je tvořeno jímacím zářezem a jímkou. Z jímky vede přivaděč z roku 1912 o profilu DN65 dl.1 300 m, který dopravuje vodu gravitačně do VDJ Žulová. Prameniště je v současné době mimo provoz a i nadále se s ním neuvažuje Posledním prameništěm je prameniště Nýznerov, Qmax= 2 l/s. Prameniště je tvořeno jímacím zářezem a jímkou. V jímce je vyřešeno zdravotní zabezpečení vody. Z jímky voda teče gravitačně přímo do rozvodné sítě obce Žulová. Z vodojemu Žulová je voda dopravována gravitačně rozvodnou sítí do obce Žulová a do přerušovací komory 30 m3 (367,0-365,) v Tomíkovicích. Z přerušovací komory je voda gravitačně dopravována do vodojemu Kobylá 2x50 (332,00-329,45). Z vodojemu Kobylá je gravitačně zásobena obec Kobylá. Rozvodná síť v obci je provedena z materiálů různého stáří a kvality. Nejstarší částí sítě jsou z roku 1912. Síť je tvořena potrubím z litiny, oceli, PVC a lPe v profilech DN50-DN150 délky 14,476 km.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém v obci zůstane zachován i do budoucna. V návrhu je rozšíření vodovodu v celkové délce 0,70 km pro zásobování lokality Starost. Vzhledem k značnému stáří vodovodu a velkému množství nefakturované vody je navržena postupná rekonstrukce rozvodné vodovodní sítě v celkové délce 5,50 km.
   V roce 2018 bude realizováno rozšíření vodovodního řadu v délce 579,4 m v lokalitě Boží hora.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V obci není uvažováno s žádným zdrojem vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se předpokládá výstavba nového vodovodu. Postupná rekonstrukce vodovodu se předpokládá po roce 2020. Je navrženo vyměnit 3,66km rozvodné sítě, která je v havarijním stavu

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovodní systém v obci Žulová je plně závislý na dodávce vody z prameniště Štola ve Vápenné. Zbývající prameniště nejsou schopny pokrýt stávající potřebu vody.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   300 300 300 300 1 112 1 079 1 045
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   V obci není průmyslový závod produkující technologické odpadní vody. Závod STOMIX má jímku na vyvážení, Slezský kámen má vlastní čistírnu.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V roce 2018 byla v obci vybudována nová tlakové kanalizace 10 997 m s vyústěním na vlastní ČOV Žulová (1 688 EO).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 999,0 0,0 10 999,0

  Mapa