Brodek u Konice - 7103_002_01_01270 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Brodek u Konice

  Číslo obce PRVKUK 0002
  Kód obce PRVKUK 7103_002_01_01270
  Kód obce 589314
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0002.01 Brodek u Konice 01270 12700
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Brodek u Konice je nejvýše položená obec na Konicku. První písemná zmínka o Brodku je v Olomouckých průhonech z r. 1575. Obec nalezneme cca 22 km západoseverozápadně od Prostějova. Obec se rozprostírá na ploše 1414 ha. Z hlediska občanské vybavenosti nalezneme v obci obchody, služby obyvatelům je zde pošta, škola a zdravotní středisko. Z hlediska infrastruktury má obec vybudován vodovod, plyn, kanalizace zde zatím vybudována není. V obci je rozvoj individuální podnikatelské sféry,bytová výstavba je rovněž individuální. V obci se ve výhledu do roku 2015 neuvažuje s nárůstem počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 780 780 780 742 715 688 661
   přechodně bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   celkem 840 840 840 802 775 748 721
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   588 579 570 529 512 494 476
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný samostatný veřejný vodovod, která je v majetku obce. Provozovatelem vodovodu je společnost INSTA CZ s.r.o.. Hlavním zdrojem pitné vody jsou dva vrty na k.ú. Brodek u Konice. Jeden vrt má vydatnost 1,0 l/s-1 a druhý má vydatnost 0,8 l/s-1 . Z těchto vrtů je voda čerpána přímo do podzemního VDJ Brodek u Konice 2 x 250 m3 . Provádí se úprava chlorováním a odradonováním. Výtlačný řad ze zdrojů (vrtů ) je proveden z PVC DN 150, délky 1 575 m po VDJ Brodek u Konice. Z VDJ je veden zásobovací řad PVC DN 150, délky 650 m do rozvodné sítě v obci. Rozvodná síť v obci je zásobována v jednom tlakovém pásmu, je částečně zaokruhovaná s koncovými větvemi. Je na ni vybudováno 284 vodovodních domovních přípojek na které je napojeno 66 % trvale bydlících obyvatel. Na jednu z koncových větví je napojen přívod vody do obce Lhota u Konice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Brodek u Konice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu .

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé obce zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,5 m3/den a na další dny je to 13,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 820 802 775 748 721
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody převážně od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V roce 2012 byla zkolaudována ČOV a kanalizace v obci. Kanalizace je splašková, gravitační v celkové délce 8621,92 m, a její součástí jsou dva výtlaky o délce 913,14 m. Mechanicko-biologická ČOV má kapacitu 900 - 1300 EO.
   Dále je v obci Brodek u Konice vybudována dešťová kanalizační síť DN 300 – 500 v délce cca 1 500 m,
   byla budována převážně z betonových trub, a je vyústěna jednak do Brodeckého potoka a také do místního bezejmenného potoka.Závod PRECIOZA má vlastní splaškovou kanalizaci s malou ČOV, na kterou je napojena dále také škola.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vo je vyhovující a bude zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   –Nepředpokládá se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa