Klužínek - 7103_008_02_05025 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hvozd

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7103_008_02_05025
  Kód obce 589560
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0008.02 Klužínek 05025 50253
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Klužínek je z pohledu počtu obyvatel malou obcí a je z poloviny chalupářskou obcí. Obec leží v nadmořské výšce okolo 500 m. Z hlediska občanské vybavenosti je zde nejsou žádné službyškola, pošta a zdravotní středisko je pak v obci Hvozd. Dopravní obslužnost je dobrá do Konice a do Litovle. V obci lze však očekávat mírný pokles počtu obyvatel. Administrativně spadá obec pod správu OÚ Hvozd.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 94 92 90 82 78 76 68
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 94 92 90 82 78 76 68
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 80 80 74 70 68 61
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod je součástí SV Konice. Voda z ČS Hvozd je dopravována výtlačným řadem PVC DN 150, délky 1 670 m do VDJ Hvozd 2 x 150 m3 odkud je přiváděcím řadem LT a PVC DN 80 – 150 o celkové délce 3 339 m přivedena voda do VDJ Klužínek 1 x 50 m3, max. hl. 505,73 m n.m. ze kterého je zásobena rozvodná síť v obci Klužínek. Rozvodná vodovodní síť v obci je zásobena gravitací v jednom tlakovém pásmu, je vybudována z PVC a LT DN 80 – 100 o celkové délce 1 120 m. Na vodovodní síti je zhotoveno celkem 56 domovních vodovodních přípojek na které je napojeno cca 90 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Klužínek není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí SV Konice a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   0,50 m3/den a na další dny je to 1,50 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 55
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Klužínek je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 400 v celkové délce cca 500 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyústěna do místního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300, která odvede veškeré splaškové odpadní vody pod obec, kde je navržena malá balená čistírna odpadních vod (100 EO).

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa