Otročkov - 7103_008_03_05026 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hvozd

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7103_008_03_05026
  Kód obce 589560
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0008.03 Otročkov 05026 50261
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Otročkov je z pohledu trvale bydlícího počtu obyvatel velmi malou obcí a má ráz spíše chalupářské obce. Obec leží v nadmořské výšce okolo 500 m. Z hlediska občanské vybavenosti je zde pouze obchod se smíšeným zbožím. Nejbližší škola, pošta a zdravotní středisko je pak v obci Hvozd. Dopravní obslužnost je dobrá do Konice a do Litovle. V obci lze však očekávat jen setrvalý stav v počtu obyvatel. Administrativně spadá obec pod správu OÚ Hvozd.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 100 100 100 16 15 14 14
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 100 100 100 16 15 14 14
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé, ale i chalupáři a chataři obce jsou převážně zásobováni vodou z domovních studní. Kvalita vody v nich je sledována nepravidelně, vydatnost vody ve zdrojích je kolísavá.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec neuvažuje s vybudováním veřejného vodovodu a s ohledem na malý počet obyvatel a stávající vyhovující způsob zásobování bude stávající způsob zásobování pitnou vodou zachován i do výhledu řešeného období.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Otročkov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován samostatný veřejný vodovod a v případě zhoršení kvality vody, případně kritického stavu vody budou obyvatelé obce zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,17 m3/den a na další dny je to 0,51 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 10
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Otročkov je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 400 v celkové délce cca 500 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních bude řešena individuálně pomocí DČOV.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa