Nová Dědina - 7103_011_05_10504 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Konice

  Číslo obce PRVKUK 0011
  Kód obce PRVKUK 7103_011_05_10504
  Kód obce 589624
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0011.05 Nová Dědina 10504 105040
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Dva a půl kilometru dlouhá obec mezi silnicemi z Konice do Prostějova a z Konice do Olomouce, 5 km jihovýchodně od Konice. Obec založil na pozemku obce Přemyslovice majitel přemyslovického statku - premonstrátský klášter v Hradisku u Olomouce v roce 1706. V současnosti v obci žije okolo 160 obyvatel a lze předpokládat, že ve výhledovém období bude tento stav mírně klesat. V obci je jen minimální občanská vybavenost, není zde pošta, škola, zdravotní středisko, nalezneme zde pouze obchod. Obec má vybudovaný vodovod a plyn, s výstavbou kanalizace se uvažuje.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 176 176 176 162 155 148 142
   přechodně bydlící 0 50 50 50 50 50 50
   celkem 176 226 226 212 205 198 192
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 180 206 191 185 178 173
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má nově vybudovaný vodovod. Stavba vodovodu byla dokončena byla dokončena v roce 2015. Vodovod je napojen na vodovod obce Přemyslovice (zásobovací řad pro místní část Štarnov), ve stávající vodoměrné šachtě. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Pomoraví. Voda je přiváděna přívodním řadem z VDJ Štarnov 2 x 100 m3, max.hl. 484,95 m n.m. Celková délka vodovodních řadů je 3514,23 m. Vodovodní řady jsou z materiálů a profilů PE 63/SDR17, PE 90/SDR11, PE 90/SDR17.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Nová Dědina není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod, v případě zhoršení kvality vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny
   1,0 m3/den a na další dny je to 3,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 138
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V místní části Konice Nové Dědině je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 400. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyústěna do místního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300 v délce cca 3 200 m, která odvede veškeré splaškové odpadní vody pod obec, kde je navržena malá čistírna odpadních vod (250 EO). Na kanalizační síti budou umístěny 3 ks ČS.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa