Ponikev - 7103_013_05_12565 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Ludmírov

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK 7103_013_05_12565
  Kód obce 589705
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0013.05 Ponikev 12565 125652
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ponikev se nachází v přírodním parku Kladecko na Prostějovsku a je vzdálena od Prostějova cca 26 km severozápadně. Obec Ludmírov spolu s obcemi Dětkovice, Milkov, Ospělov a Ponikev zabírají plochu 1503 ha. V roce 2004 – 2006 proběhla plynofikace všech zmíněných obcí. Obec Ponikev nemá ani školu, poštu, či zdravotní středisko. Z pohledu vybudované infrastruktury je zde vybudován vodovod, tento je ve správě společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.. Kanalizace zde rovněž není a o jejím vybudování je sice uvažováno, problémem realizace je však dle sdělení obce nedostatek financí. V obci je zaznamenán minimální růst podnikatelských aktivit a to pouze individuální, rovněž tak bytová výstavba, proto se očekává setrvalý stav v počtu obyvatel této obce ve výhledovém období.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 148 148 148 142 129 126 123
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 148 148 148 142 129 126 123
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   148 148 148 142 129 126 123
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetkuspolečnosti VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je součástí SV Konice. Hlavním zdrojem vody je jímací území Hvozd s vydatností zdrojů 19,6 l/s-1. Voda z ČS Hvozd je dopravována výtlačným řadem LT DN 150, délky 2 730 m do VDJ Ponikev 1 x 250 m3, max.hl. 550,62 m n.m. odkud je gravitací přivedena voda přívodním řadem LT DN 150, celkové délky 382 m do vodoměrné šachty ze které je zásobena rozvodná síť v obci. Rozvodná vodovodní síť je částečně zaokruhována a je zásobena v jednom tlakovém pásmu, je vybudována z LT DN 80 – 150. Celková délka rozvodné sítě v obci je 1 154 m. Je na ni vybudováno 53 domovních vodovodních přípojek na které je napojeno cca 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Ponikev není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, je součástí skupinového vodovodu a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,75 m3/den a na další dny je to 2,22 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 111
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Ponikev je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 400 v celkové délce cca 600 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyústěna do místního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300, která odvede veškeré splaškové odpadní vody pod obec, kde je navržena malá balená čistírna odpadních vod (180 EO).

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa