Ochoz - 7103_014_01_10941 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Ochoz

  Číslo obce PRVKUK 0014
  Kód obce PRVKUK 7103_014_01_10941
  Kód obce 589811
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0014.01 Ochoz 10941 109410
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První zmínka o obci je datována rokem 1351. Obyvateli početně malá obec se rozprostírá na ploše 331 ha a nachází se od Prostějova cca 20 km severozápadně.
   Obec má jen prodejnu smíšeného zboží, jinak z hlediska občanské vybavenosti zde nenalezneme ani školu, poštu, či zdravotní středisko. Obec má vybudován vodovod, a plyn. O vybudování kanalizace se uvažuje. V obci je zaznamenáván růst podnikatelské sféry jen individuální v oblasti soukromě hospodařících zemědělců.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 205 205 205 192 197 202 207
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 205 205 205 192 197 202 207
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   200 200 200 179 183 188 193
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetkuspolečnosti VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je součástí SV Konice. Hlavním zdrojem vody je jímací území Hvozd s vydatností zdrojů 19,6 l/s-1. Voda z ČS Hvozd je dopravována výtlačným řadem PVC DN 150, délky 1 670 m do VDJ Hvozd 2 x 150 m3 odkud je přiváděcím řadem přivedena voda do VDJ Klužínek 1 x 50 m3, max. hl. 505,73 m n.m. ze kterého je přívodním řadem PVC DN 100, délky 1 712 m přivedena voda do rozvodné sítě a zásobena rozvodná síť v obci Ochoz. Rozvodná vodovodní síť v obci je zásobena gravitací v jednom tlakovém pásmu, je vybudována z LT DN 80 – 100 a PVC DN 80 - 100 o celkové délce 1 356 m. Na vodovodní síti je zhotoveno celkem 55 domovních vodovodních přípojek na které je napojeno cca 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Ochoz není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, je součástí skupinového vodovodu a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,00 m3/den a na další dny je to 3,00 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 197 202 207
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Ochoz je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 500. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyústěna do místního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Ochoz bude vybudována nová oddílná splašková kanalizační síť, který bude ukončena na mechanicko – biologické ČOV 253 EO. Konfigurace terénu si vyžádá převedení části odpadních vod pomocí ČS a výtlaku. Stávající kanalizace v obci bude ponechána pro odvedení dešťových vod.
   Kapacita ČOV: 253 EO
   Délka kanalizace 2451,01 m, DN 150 – 300

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV: do r. 2020

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 13 140,0 13 140,0

  Mapa