Rakůvka - 7103_017_01_13919 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Rakůvka

  Číslo obce PRVKUK 0017
  Kód obce PRVKUK 7103_017_01_13919
  Kód obce 589969
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1554 (7103)
  Konice
  Číslo POU
  Název POU
  3123
  Konice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3709.7103.0017.01 Rakůvka 13919 139190
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Malá obec na křižovatce silnic z Konice do Litovle a z Rakové do Haček. Obyvatelstvem početně malá obec má svoji historii datující se od roku 1371. Rozprostírá se na ploše 289 ha v nadmořské výšce 434 m. V obci není škola,zdravotní středisko, ostatní občanskou vybavenost zde nalezneme. Obec má vybudován vodovod, plyn i kanalizaci, ale bez ČOV. V obci je evidováno přes 20 podnikatelských subjektů. Z pohledu bytové výstavby není zde uvažován rozvoj, pouze individuální a do výhledového období se očekává mírný pokles v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 102 102 102 97 95 88 81
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 102 102 102 97 95 88 81
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   100 100 100 95 93 86 79
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, která je součástí SV Konice. Vodovod je v majetku společnosti VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Hlavním zdroje pitné vody SV Konice je jímací území Hvozd s vydatností zdrojů 19,6 l/s-1 . Zásobování obce pitnou vodou je ze systému SV Konice kterým je voda ze šachty S16 (na přívodním řadu z šachty S 21 do VDJ Bohuslavice) přívodním řadem z PVC DN 100 délky 678 m dopravována až do VDJ Hačky 1 x 100 m3, max.hl. 479,80 m n.m. Odtud je gravitací zásobovacím řadem PVC DN 100, délky 3 080 m zásobena rozvodná vodovodní síť v obcích Rakůvka a Raková u Konice. Rozvodná síť v obci Rakůvka je vybudována z PVC DN 80 – 100 o celkové délce 1 217 m. Je vybudována jako částečně zaokruhovaná s koncovými větvemi a je na ni 47 vodovodních domovních přípojek, na které je napojeno téměř 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Rakůvka není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, je součástí skupinového vodovodu a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,50 m3/den a na další dny je to 1,50 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Rakůvka je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 400 v celkové délce cca 450 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyústěna do místního potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   V dalším období bude v obci vybudována nová splašková kanalizační síť DN 250 – 300, která odvede veškeré splaškové odpadní vody pod obec, a odtud pak do kanalizační sítě obce Raková u Konice, kde je navržena společná čistírna odpadních vod pro obě obce (350 EO).

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa