Hlinsko - 7104_004_01_03940 - stav 5. 12. 2022

 1. Obec

  Hlinsko

  Číslo obce PRVKUK 0004
  Kód obce PRVKUK 7104_004_01_03940
  Kód obce 569267
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1988 (7104)
  Lipník nad Bečvou
  Číslo POU
  Název POU
  3816
  Lipník nad Bečvou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7104.0004.01 Hlinsko 03940 39403
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci pochází z roku 1304. Jde o obyvatelstvem početně malou obec ležící v blízkosti města Lipník nad Bečvou. Obec má vybudovanou občanskou vybavenost jen částečně, je zde pošta, není zde nap. zdravotní středisko. V obci se neuvažuje s výstavbou ale neočekává se pokles ve stavu obyvatel. V obci je zaznamenáván růst podnikatelské sféry, spíše však individuální.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 201 201 200 224 235 246 257
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 201 201 200 224 235 246 257
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 180 202 212 221 231
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou

   Pro zásobování vodou obyvatel Hlinska slouží domovní a veřejné studny. Domovní studny mají vlastní domovní vodárny, veřejné studny mají společné čerpací stanice s akumulací. Rozvod vody z veřejných studní je proveden z ocelového, místy plastového potrubí v profilech DN 250 - DN 400. Trasy jsou vedeny místy po soukromých pozemcích v zahradách. Podzemní voda ve studních se nachází v hloubkách 2,0 až 15 m pod terénem. Kvalita vody nevykazuje závažné znečištění. Stávající stav zásobování pitnou vodou je v území nevyhovující hlavně z důvodu roztříštěnosti zdrojů v jednotlivých studních a nemožnosti kontroly kvality a hygienického zabezpečení pitné vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu


   Aktualizace 2022

   Bude vybudován nový veřejný vodovod DN 50 v délce cca 2300 m, kopaná studna DN 1500 hloubky 7 m, zděná úpravna vody s akumulací cca 30 m3 a  čerpací stanice.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Hlinsko je uvažováno s novým  zdrojem vody pro účely úpravy na vodu pitnou - kopaná studna. 

   Časový harmonogram
   V řešeném období se uvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m3/den a na další dny je to 3,0 m3/den.Obec by při krizové situaci byla zásobena vodou z přistavené cisterny, případně balenou vodu.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 208
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obcí Hlinsko protéká potok Libuška.
   V obci je vybudována stávající dešťová kanalizace DN 200 – 600 v celkové délce cca 2 100 m. Část obyvatel má septiky a část jímky na vyvážení. Kanalizaci tvoří krátké stoky vyústěné přímo do potoka Libuška. Kanalizace byla budována kolem r. 1958 a v 70. letech z betonových trub.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme v tomto období řešit individuálně.
   Ve výhledu po r. 2030 je navrženo vybudovat novou kanalizační splaškovou síť DN 250 - 300 a vybudovat malou čistírnu odpadních vod pod obcí.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV : po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Vodovody:  13,22 mil Kč

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 220 000 000,0 0,0 13 220 000 000,0

  Mapa