Lhota - 7104_008_01_08100 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Lhota

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7104_008_01_08100
  Kód obce 514497
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1988 (7104)
  Lipník nad Bečvou
  Číslo POU
  Název POU
  3816
  Lipník nad Bečvou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7104.0008.01 Lhota 08100 81001
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec se rozprostírá na ploše 323 ha a leží u města Lipník nad Bečvou. V obci nalezneme zdravotní středisko, či školu. Z hlediska vybudované infrastruktury má obec plyn i kanalizaci, vodovod zde není. V obci je zaznamenáván růst podnikatelských subjektů. Do výhledu se však uvažuje i s mírným poklesem ve stavu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 325 325 325 323 319 316 312
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 325 325 325 323 319 316 312
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 280 297 293 291 287
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojený na skupinový vodovod Záhoří ve vodojemu Oprostovice. Ve vodojemu je umístěna automatická tlaková stanice, kterou jsou zajištěny dostatečné tlakové poměry v obci. Na vodovod je napojeno cca 92 % nemovitostí, zbytek zůstal napojen na vlastní studny s možností připojení na veřejný vodovod. Studny zůstávají jako zdroj užitkové vody.
   Vrt HV 1 s využitelnou kapacitou zdroje 0,5 l/s zůstává v záloze.
   Stáří a stav vodovodu: 2016
   Materiál a profil hl. řadů: PE 80, 50
   Délka. 4595 m

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Lhota není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Obec by při krizové situaci byla zásobena vodou z přistavené cisterny, případně balenou vodu.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,65 m3/den a na další dny je to 5,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   290 293 295 317 313 310 306
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Lhota leží takřka ve středu okresu Přerov. Obcí protéká potok Šišemka.
   V obci je vybudována soustavná jednotná kanalizace DN 300 - 600, která byla vybudována postupně v letech 1966-75.
   Všechny odpadní vody jsou odváděny na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod typu Sigma Kombiblok. Stavba ČOV byla ukončena v roce 1979, v roce 1995 byla rekonstruována.
   Z jednotlivých domů jsou do kanalizace napojeny přípojky, přičemž přibližně 1/5 z nich přivádí vodu předčištěnou v septicích, zbytek vodu nepředčištěnou.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 2 790 m
   ČOV (340 EO) 51 m3/d

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování obce je vyhovující, zůstane zachován i do budoucna, bude dle potřeby a finančních možností rekonstruován.
   V období cca 2020 - 2025 je plánována rekonstrukce ČOV:

   1. stavební – oprava betonových nádrží atd.
   2. technologická – výměna aerátoru za jiný druh provzdušnění, realizace měření množství vypouštěných odpadních vod

   V období 2025 – 2030 dle finančních možností je plánována realizace nových větví kanalizace (cca 500 m) a zkapacitnění stávajících větví.
   Realizace nových větví se uskuteční v případě zájmu občanů o nové stavební pozemky.

   Časový harmonogram
   Rekostrukce ČOV: 2020 – 2025Dostavba kanalizace: 2025 – 2030, dle finančních možností a stavební připravenosti uvažované lokality

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa