Lipník n/B VII-Trnávka - 7104_009_05_41452 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Lipník nad Bečvou

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7104_009_05_41452
  Kód obce 514705
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1988 (7104)
  Lipník nad Bečvou
  Číslo POU
  Název POU
  3816
  Lipník nad Bečvou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7104.0009.05 Lipník nad Bečvou VII-Trnávka 41452 414522
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Jedná se o obyvatelstvem početně velmi malou obec u města Lipník nad Bečvou. Popis obce je uveden společně u obce Lipník nad Bečvou, jejíž občanské vybavenosti tato obecní část plně využívá. Obec nalezneme na trase mezi Lipníkem nad Bečvou a Dolním Újezdem.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 86 88 90 112 120 127 135
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 86 88 90 112 120 127 135
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 75 80 102 110 117 125
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Městská část má samostatný vodovod, který je v majetku i správě VaKu Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do VDJ Moravská Brána 2 x 3000 m3 s max. hladinou 329,00 m.n.m. u obce Střítež nad Ludinou. Z VDJ Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice, ukončený u šachty „Philips“. Přivaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci VDJ Lipník 2x800 m3. Zdrojem vody je OOV. Městská část je pod tlakem vdj Sv. Anna s akumulaci x250 m3, max. hladina 286,60 m n.m. a je zásobena přívodním řadem PE DN 80. V obci je navržena větevná rozvodná síť.
   Stáří a stav vodovodu: 2007.
   Materiál a profil hlavních řadů: PE 50, 80

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Lipník n/B - Trnávka není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 0,45 m3/den a na další dny je to 1,35 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 112
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Městskou částí Trnávka protéká potok Trnávka.
   Kanalizace, která byla v Trnávce vybudována, slouží pouze pro odvedení dešťových vod. Dnes jsou však do ní napojeny i přepady ze septiků některých domů (37 obyvatel). Celý kanalizační systém tvoří dvě větve, které jsou jedním výustním objektem zaústěny do Trnávky.
   Kromě domů, které vypouštění předčištěnou odpadní vodu do dešťové kanalizace, jsou zde i domy, které mají přepady ze septiků vyústěny přímo do vodoteče (40 obyvatel). Několik domů má i jímky na vyvážení (10 obyvatel).
   Stávající kanalizace byla vybudována kolem roku 1982 z betonových trub.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V řešeném období je navrženo vybudovat novou kanalizační splaškovou síť DN 250 a vybudovat malou čistírnu odpadních vod (přírodní způsob čištění - KČOV).Alternativně se lze napojit přes ČSOV místní část na výtlak z Dolního Újezdu a odvést odpadní vody na městskou ČOV Lipník nad Bečvou.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace + ČOV : V průběhu řešeného období do r. 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa