Osek nad Bečvou - 7104_010_01_11301 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Osek nad Bečvou

  Číslo obce PRVKUK 0010
  Kód obce PRVKUK 7104_010_01_11301
  Kód obce 516619
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1988 (7104)
  Lipník nad Bečvou
  Číslo POU
  Název POU
  3816
  Lipník nad Bečvou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7104.0010.01 Osek nad Bečvou 11301 113018
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci je z roku 1374. Obec se rozprostírá na ploše 1303 ha a leží v nadmořské výšce 225 m. V obci nalezneme plnou občanskou vybavenost, je zde síť obchodů a služeb, pošta, škola, mateřská školka, zdravotnická pracoviště, sportovní,kulturní a celospolečenská zařízení.
   Obec má rovněž plně vybudovánu infrastrukturu, je zde vodovod, plyn, kanalizace s napojením na ČOV a další inženýrské sítě. V obci je evidováno okolo 208 podnikatelských subjektů. V obci je taktéž zaznamenávána individuální výstavba rodinných domků a je zde očekáván mírný nárůst v počtu obyvatel. Obec Osek nad Bečvou je členem mikroregionu Pobečví.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 091 1 096 1 100 1 219 1 258 1 297 1 336
   přechodně bydlící 80 80 80 80 0 0 0
   celkem 1 171 1 176 1 180 1 299 1 258 1 297 1 336
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   974 979 983 1 003 1 035 1 067 1 099
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Osek nad Bečvou má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. - provoz Přerov. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do VDJ Moravská Brána. Odbočka Osek nad Bečvou - Nové Dvory je napojena na větev Přerov - Lipník nad Bečvou, z AZC DN 500. Gravitační přívod pro obec Osek nad Bečvou je z PVC DN 200.
   Stáří a stav vodovodu: 1982
   Materiál a profil hl. řadů: PVC 200, 150

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Výhledově se předpokládá s rozšížením vodovodu v lokalitách nové obytné výstavby „Chabrov“ a „Hliníky“.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Osek nad Bečvou není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodu je závislé na projekční a stavební připravenosti zájmových lokalit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 5,5 m3/den a na další dny je to 16,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   930 960 990 1 065 1 099 1 133 1 167
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obcí Osek nad Bečvou protéká potok Lubeň, který je ve správě SMS Přerov, jižně pod obcí ve vzdálenosti cca 70 m teče vodní náhon Strkanec a ve vzdálenosti cca 200 m řeka Bečva.
   V obci jsou tyto závody a provozovny:
   ZD Integra, strojírenská provozovna Kovo, provozovna Pomfrit - výroba vodovodního těsnění (vše bez technologických vod).
   V Oseku je vybudována jednotná kanalizace, na níž je v současnosti napojeno 85 % obyvatel, zbývajících 15 % má jímky na vyvážení. Kanalizace byla postupně budována v letech 1973 - 1977, materiálem jsou betonové trouby profilů DN 300 - 1200. Celková délka stokové sítě v Oseku je cca 8 km.
   Čistírna odpadních vod v Oseku nad Bečvou byla uvedena do provozu v roce 1990. ČOV pracuje na principu dlouhodobé aktivace s úplnou stabilizací kalu. ČOV sestává z těchto stavebních objektů:

   • šneková čerpací stanice
   • hrubé česle
   • jemné strojně stírané česle (Door)
   • vertikální lapák písku
   • 2 samostatné biologické jednotky (aktivační a dosazovací nádrž)
   • kalojem

   kalové pole
   V současnosti ČOV likviduje odpadní vody z Oseku a Veselíčka (včetně místní části Tupec)Radslavice- celkem 6000 EO. Dnes je ČOV využita z cca 20 - 30 %. Likvidace kalu v zemědělství.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 13 630 m
   ČOV 1500 m3/d

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování obce je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Výhledově se počítá s rozšířením kanalizační sítě v lokalitě „Chabrov“.

   Časový harmonogram
   Rozšíření kanalizace je závislé na projekční a stavební připravenosti zájmových lokalit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa