Radotín - 7104_011_01_13863 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Radotín

  Číslo obce PRVKUK 0011
  Kód obce PRVKUK 7104_011_01_13863
  Kód obce 517445
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1988 (7104)
  Lipník nad Bečvou
  Číslo POU
  Název POU
  3816
  Lipník nad Bečvou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7104.0011.01 Radotín 13863 138631
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci pochází z roku 1447. Obec Radotín je obyvatelstvem početně malou obcí ležící poblíž města Lipník nad Bečvou. V obci je vybudován vodovod, plyn ale i kanalizace s napojením na ČOV.
   Z pohledu občanské vybavenosti v obci není pošta, škola, či zdravotnické pracoviště. V obci je evidováno okolo 30 podnikatelských subjektů. Obec neuvažuje s výstavbou, počítá se pouze s individuelní výstavbou rodinných domků. Vzhledem k dosavadnímu vývoji počtu obyvatel se uvažuje s mírným poklesem počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 194 197 200 183 182 180 179
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 194 197 200 183 182 180 179
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   150 153 156 178 177 175 174
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má vodovod, který je v majetku i provozovaný VaKem Přerov, a.s., provoz Hranice. Jedná se o skupinový vodovod Záhoří, se zdrojem prameniště Ústí, odkud se voda čerpá do věžového vodojemu Opatovice 1x200 m3, max. hlad. 363,50 m n.m. Odtud je gravitačním řadem PVC 160 přivedena voda do věžového vodojemu Horní Nětčice 1x200 m3, max. hlad. 348,48 m n.m. Z tohoto vodojemu jsou gravitačně zásobeny řadem z PVC DN 150 obce Soběchleby, na odbočce Simře, dále Radotín.
   Stáří a stav vodovodu: 1976, dobrý

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. Dle ÚP obec uvažuje s výstavbou 15 RD v lokalitě Záhumenice. Výstavba RD si nevyžádá rozšíření vodovodního řadu, pouze vybudování vodovodních přípojek k RD.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Radotín není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu, rozšířením, či rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,0 m3/den a na další dny je to 3,0 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   175 178 180 165 164 162 161
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Východním okrajem obce Radotín protéká Radotínský potok.
   Obec má zemědělský charakter, hospodaří zde malé zemědělské družstvo (vody z výroby bude nutno likvidovat v zemědělství).
   V celé obci Radotín je vybudována jednotná kanalizační síť, do níž je napojeno 90 % obyvatel obce, ale i odvodňovací drenáž a odpadní vody z živočišné výroby. Kanalizace v obci pokračuje přivaděčem až k biologickým rybníkům v obci Soběchleby. Na tuto kanalizaci nejsou napojeny domky na severu obce, tyto jsou vzhledem ke spádu napojeny do kanalizace vyústěné na opačnou stranu do místního melioračního odpadu, přilehlé domky mají odpadní vody vedeny do septiků či žump na vyvážení.
   Kanalizační síť DN 200 – 600 byla budována kolem roku 1950.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 3 060 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování obce je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Výhledově je uvažováno s postupnou rekonstrukcí nejstarších úseků kanalizace a vybudováním malé ČOV v severní části obce.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa