Týn nad Bečvou - 7104_013_01_17211 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Týn nad Bečvou

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK 7104_013_01_17211
  Kód obce 570079
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1988 (7104)
  Lipník nad Bečvou
  Číslo POU
  Název POU
  3816
  Lipník nad Bečvou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7104.0013.01 Týn nad Bečvou 17211 172111
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   První písemná zmínka o obci pochází z roku 1447. Obec se rozprostírá na ploše 1199 ha a leží pod hradem Helfštýn v nadmořské výšce 238 m. V obci nalezneme téměř plnou občanskou vybavenost, je zde základní škola pro 1-5 ročník, mateřská škola, není zde však pošta a ani zdravotnické středisko.
   Obec má vybudován vodovod, plyn ale kanalizace je zde jen dešťová bez napojení na ČOV.
   V obci je zaznamenáván růst podnikatelských subjektů, kterých je v současnosti v obci evidováno okolo 127. Výstavba se uvažuje jako individuelní výstavba rodinných domků a očekává se ve výhledovém období mírný nárůst v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 836 853 870 850 872 895 917
   přechodně bydlící 122 122 122 127 127 127 127
   celkem 958 975 992 977 999 1 022 1 044
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   792 807 822 808 828 850 871
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Týn nad Bečvou má vodovod, který je v majetku i ve správě obecního úřadu.
   Jedná se o samostatný vodovod. Zdrojem vody je prameniště v katastru obce – studna o vydatnosti 2,1 l/s-1 . Obec je zásobena gravitačním řadem z litiny DN 150, z vodojemu obsahu 1x150 m3, max. hlad. 284,00 m n.m. Rozvod vody je z litiny a z PVC DN 100. Obecní vodovod je propojen potrubím z PVC DN 100 se skupinovým vodovodem Lipník nad Bečvou. Hrad Helfštýn je zásoben z vodojemu odbočkou přes čerpací stanici řadem z TLT DN80. Vodovodní síť byla v roce 2016 rozšířena do lokality "Za Hřbitovem", celková délka cca 467,2 m, materiál HDPE 100RC, DN 80. V katastru Týna n/Bečvou je nově vytipovaná lokalita záložního zdroje.
   Stáří a stav vodovodu: 1974, 2016 špatný (25 % ztrát) - výborná kvalita vody (kojenecká)
   Materiál a profil hl. řadů: LIT DN 100 a PVC DN 100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období uvažuje s rekonstrukc nevyhovujících vodovodních řadů.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V katastru Týna n/Bečvou je nově vytypovaná lokalita záložního zdroje – vrt (zatím bez vystrojení, kvalita vody – kojenecká voda ).

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován obecní vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,5 m3/den a na další dny je to 13,5 m3/den.

   Časový harmonogram
   Termíny rekonstrukce jsou odvisle od finančních možností a projekční připravenosti.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   80 80 80 80 80 80 1 030
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Pro zajištění vodotěsnosti stávajících stok a objektů na nich by byla nutná jejich rekonstrukce částečně bezvýkopovou technologií, v úsecích s protispády a statickým narušením by byla nutná rekonstrukce výměnou potrubí a objektů ve výkopu. Pro zajištění odvedení odpadních vod z dosud neodkanalizovaných lokalit je nutné dobudovat nové stoky.
   Obec Týn nad Bečvou leží čtyři kilometry jihovýchodně od města Lipník nad Bečvou, na úpatí a svahu kopce Krásnice pod hradem Helfštýnem, na levém břehu řeky Bečvy. Obcí protéká potok Svinec, který se na severozápadním okraji obce vlévá do Bečvy.
   Obec se nenachází v CHKO. Do katastru obce zasahuje zvláště chráněné území (ZCHÚ) - evropsky významná lokalita Bečva – Žebračka CZ0714082. Na k.ú. obce Týn nad Bečvou se nachází dvě ochranná pásma vodních zdrojů.
   Z ostatních znečišťovatelů je v obci zemědělské družstvo Podhradí, odpadní vody z výroby jsou likvidovány v zemědělství.
   V současné době je v obci vybudována jednotná kanalizační síť DN 200 - 800. Do kanalizace jsou napojeny dešťové odpadní vody a odpady ze septiků (předčištěné splaškové vody) z nemovitostí. Kanalizace je z betonových trub. Část kanalizace byla budována v letech 1948-50 a poté v letech 1956-59. Kromě malé části, povodí stoky I přiléhající k ulici Lipenské, je kanalizace ve špatném technickém stavu.
   Území obce je rozděleno na dva souvislé celky:

   • východní část - jednotná kanalizace je vyústěna do melioračního příkopu a odtud do Bečvy
   • střední a západní část - jednotná kanalizace je ve třech místech zaústěna do potoka Svinec

   Potok Svinec je napojen na kanalizaci, dále je do kanalizace zaústěn odpad z požární nádrže.
   V obci byla postavena čistírna odpadních vod Hydrovit 500S (rok dokončení 1989), která nebyla nikdy provozována a na kterou je vydán demoliční výměr.
   V době povodní v červenci 1997 docházelo ke zpětnému vzdutí říčních vod z Bečvy do kanalizace až na povrch terénu (zvedání poklopů).
   Ve střední části obce poblíž řeky Bečvy je osazena malá čistírna odpadních vod - Fortex - Biofluid 12 pro cca 80 EO.
   K obci náleží hrad Helfštýn, kde je 1 bytovka a dále ubytování pro 30 osob po celou sezonu (březen - říjen). Návštěvnost hradu v sezoně je cca 130 000 lidí, dále jsou zde konány nárazové akce (cca 4x ročně) s účastí cca 6 - 15 tisíc lidí.
   Pro splaškové vody je zde v současnosti žumpa s obsahem 60 m3, kterou je nutno vzhledem k pořádaným akcím (viz výše) velmi často vyvážet.
   Převážná část kanalizace v obci Týn n.B. není v technicky vyhovujícím stavu a není ukončena na ČOV. Tento stav není v souladu s právním řádem, proto je nutno zajistit bezpečné odvádění čištění OV na ČOV.
   Údaje o stávající kanalizaci:
   Délka stávající kanalizační sítě 4 950 m
   Neověřené úseky 375 m
   malá ČOV 80 EO

   • Kanalizace – popis návrhového stavu

    V návrhovém období je uvažováno s výstavbou nové, oddílné, splaškové kanalizace v celé obci. Pro celou obec bude vybudována jedna nová čistírna odpadních vod.
    Stávající stoky jednotné kanalizace budou ponechány pro odvádění dešťových vod.
    Kanalizační síť v obci bude vybudována tak, aby veškeré splaškové odpadní vody byly odváděny na nově vybudovanou, mechanicko – biologickou, ČOV.
    Splaškové odpadní vody z východní části obce budou svedeny do čerpací stanice a odtud čerpány zpět do kanalizační sítě a na ČOV.
    Nová centrální ČOV bude vybudována v prostoru stávající, nefunkční ČOV Hydrovit 500S.
    Stávající malé ČOV v obci budou odpojeny.
    Na obecní splaškovou kanalizační síť a čistírnu odpadních vod budou napojeny rovněž splaškové odpadní vody z Helfštýna (1,1 km DN250). Vzhledem k tomuto většímu nárazovému množství splaškových odpadních vod v turistické sezoně a o víkendech je nutné jejich řízené vypouštění do obecní kanalizace a na ČOV přes vyrovnávací nádrž.
    Údaje o navržené kanalizaci:
    Délka nové splaškové kanalizační sítě 8 330 m
    Délka kanalizačních odboček 1 500 m
    Mechanicko – biologická ČOV (950 + 80) = 1030 EO, Q24 = 103,95 m3/d

    Časový harmonogram
    Termíny výstavby jsou odvislé od finančních možností a projekční připravenosti.

   Mapa

   Bodové objekty

   Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
   ČOV Stav UR/54/39/2018
   ČOV Návrh UR/54/39/2018
   Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
   Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
   Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
   Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
   Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
   Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
   Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
   Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  3. Ekonomická část

   Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

   Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

   Typ investice
   Vodovody Kanalizace Celkem
   6 000,0 71 550,0 77 550,0

   Mapa