Hranice VII-Slavíč - 7101_008_07_41438 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Hranice

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7101_008_07_41438
  Kód obce 513750
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0008.07 Hranice VII-Slavíč 41438 414387
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Slavíč se rozprostírá kolem silnice I/48 vedoucí z Hranic do Lipníka nad Bečvou. Patří mezi středně velké obecní části Hranic. Je zde zaznamenáván rozvoj podnikatelské sféry, místní výstavba rodinných domků. Občanská vybavenost a vybudovaná infrastruktura je na dobré úrovni, obec má vodovod, plyn, splašková kanalizace zde zatím není vybudována.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 253 257 260 260 285 292 298
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 253 257 260 260 285 292 298
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   253 257 260 260 285 292 298
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaKu Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do vdj. Moravská Brána s akumulací 2x3000 m3 s maximální hladinou 329,00 m.n.m. Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod. Z vdj. Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice. Přivaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci vdj. Lipník 2x800 m3, odtud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím DN500. Městská část Slavíč je zásobena z rozvodné sítě DTP Hranic.
   Stáří a stav vodovodu: 1976
   Materiál a profil hl.řadů: OC 300, PVC 100, 90

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Slavíč není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,3 m3/den a na další dny je to 4,0m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 268
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Městskou částí Slavíč protéká místní vodoteč, která je zaústěna do stávající kanalizace. V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace z betonových trub DN 400 v celkové délce cca 2 000 m. Kanalizace v současné době slouží i k odvádění individuálně předčištěných OV. Část zástavby má jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.
   Výhledově po r. 2030 je uvažováno s vybudováním nové kanalizace s ukončením na kořenové ČOV.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace : po r. 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa