Bílá Lhota - 7105_001_01_00395 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bílá Lhota

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK 7105_001_01_00395
  Kód obce 500623
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0001.01 Bílá Lhota 00395 3956
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Bílá Lhota je malá středisková obec místního významu.
   Řešené území se nachází cca 30 km SZ od okresního města. Severní část KÚ spadá do CHKO Litovelské Pomoraví, částečně také do CHOPAV – kvarter řeky Moravy.
   Jednotlivé místní části plní převážně funkci rekreační. Řešená sídla se nachází jižně od komunikace I.tř./35 Olomouc – Mohelnice.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 290-306 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 155 158 160 180 173 176 179
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 155 158 160 180 173 176 179
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   136 142 147 166 159 162 165
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Bílá Lhota byla dokončena výstavba veřejného vodovodu v roce 2001. Vodovod je v majetku obce. Vodovod smluvně provozuje provozní společnost ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s (ŠPVS a.s).
   Zdrojem vody je vrt Řimice o vydatnosti 4,5 l/s, který zásobuje vodou kromě Bílé Lhoty také obce Červenou Lhotu, Hrabí, Hradečnou, Měník, Pateřín a Řimice.
   Ze zdroje je voda čerpána ČS výtlačným řadem DN 100 do zemního VDJ Řimice, odtud je čerpána řadem DN 100 délky 2 580 m do zemního vodojemu Bílá Lhota 2 x 100 m3 (347,00 – 343,50). Z tohoto VDJ je pak obec zásobena v jednom tlakovém pásmu pomocí rozvodné vodovodní sítě zhotovené z PVC v profilech DN 80 – 100. Na vodovodní síť Bílé Lhoty jsou rovněž napojeny sídla Hrabí, Měník, Červená Lhota a Pateřín.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výstavbou veřejného vodovodu se v obci odstranily problémy s kvalitou a množstvím pitné vody v lokálních zdrojích – studnách. Vodovod je nový, pokrývá celé území obce a s jeho dalším rozšiřováním se v nejbližší době nepočítá.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Není uvažováno s žádným novým zdrojem vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě přerušení dodávky vody ze zdroje Římice budou obyvatelé obce Bílá Voda a přilehlých místních částí zásobováni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou. Vzhledem ke stáří vodovou (2001) je možné využít pro potřeby NZV původní systém studní a AT stanic.
   Minimální potřeba vody během krizové situace je pro místní část Bílá Lhota na první dva dny 0,75 m3/d. Na další dny 2,35 m3/d. Minimální potřeba vody pro celou obec Bílá Lhota je na první dva dny 5,52 m3/d. Na další dny 16,56 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 166 159 162 165
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Bílá Lhota, včetně místních částí Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín a Římice je vybudována nová splašková kanalizace, která odvádí spl. vody na společnou ČOV v Římicích (1280 EO). ČOV je mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu. Odtok z ČOV je zaústěn do pravostranného přítoku Moravy. Vyprodukovaný kal je odvážen k zemědělskému využití a na skládku. Celková délka stokové sítě je cca 16 900 m. Na stokové síti je celkem 8 ČS a 1 762 m výtlaků.
   Celková délka splaškové kanalizace DN 250-300 v obci Bílá Lhota až po napojení na novou kanalizaci Řimic je cca 3 000 m.
   Údaje o projektované kanalizaci
   délka sítě DN 250 – 300 3 000 m
   Dále je v obci Bílá Lhota vybudovaná dešťová kanalizace, která byla budována postupně v letech 1960-1980 z betonových trub DN 400 –1 000 a je v majetku obce. Celková délka kanalizace je cca 850 m.
   Kanalizace je v dobrém technickém stavu. Jsou zde vybudovány revizní a soutokové šachty, lapače splavenin i uliční vpusti.
   ZD má vybudovány jímky na vyvážení. Jatka mají vlastní ČOV, která je však nefunkční.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odapdníchg vod je vyhovující bude zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se výstavba kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa