Měník - 7105_001_05_14560 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bílá Lhota

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK 7105_001_05_14560
  Kód obce 500623
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0001.05 Měník 14560 145602
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Měník je malé sídlo správně náležející ke střediskové obci Bílá Lhota.
   Řešené území se nachází cca 30 km SZ od okresního města. Severní část KÚ spadá do CHKO Litovelské Pomoraví, částečně také do CHOPAV – kvarter řeky Moravy.
   Jednotlivé místní části plní převážně funkci rekreační. Řešená sídla se nachází jižně od komunikace I.tř./35 Olomouc – Mohelnice.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 278-304 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 114 115 115 106 103 101 98
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 114 115 115 106 103 101 98
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   92 98 104 95 93 91 88
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Měník je nově vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod je v majetku obce. Vodovod smluvně provozuje provozní společnost ŠUMPERSKÁ PROVOZNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, a.s (ŠPVS a.s).
   Vodovod byl uveden do provozu v roce 2000. Zdrojem vody je vrt Řimice o vydatnosti 4,5 l/s, který pitnou vodou zásobuje kromě Měníku také obce Červenou Lhotu, Bílou Lhotu, Hrabí, Hradečnou, Pateřín a Řimice.
   Ze zdroje je voda dopravována přes zemní VDJ Řimice do zemního vodojemu Bílá Lhota 2 x 100 m3 (347,00 – 343,50), který zásobuje stejnojmenou obec. Na její vodovodní síť je napojena také rozvodná síť obce Měník zhotovená z PVC DN 80 – 100. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu ze zemního VDJ Bílá Lhota.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výstavbou veřejného vodovodu se v sídle odstranily problémy s kvalitou a množstvím pitné vody v lokálních zdrojích – studnách. Vodovod je nový, pokrývá celé území obce a s jeho dalším rozšiřováním se v nejbližší době nepočítá.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Není uvažováno s žádným zdrojem vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě přerušení dodávky vody ze zdroje Římice budou obyvatelé obce Bílá Voda a přilehlých místních částí zásobováni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou. Vzhledem ke stáří vodovou (2001) je možné využít pro potřeby NZV původní systém studní a AT stanic.
   Minimální potřeba vody během krizové situace je pro místní část Měník na první dva dny 0,57 m3/d. Na další dny 1,71 m3/d. Minimální potřeba vody pro celou obec Bílá Lhota je na první dva dny 5,52 m3/d. Na další dny 16,56 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 95 93 91 88
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Bílá Lhota, včetně místních částí Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín a Římice je vybudována nová splašková kanalizace, která odvádí spl. vody na společnou ČOV v Římicích (1280 EO). ČOV je mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu. Odtok z ČOV je zaústěn do pravostranného přítoku Moravy. Vyprodukovaný kal je odvážen k zemědělskému využití a na skládku. Celková délka stokové sítě je cca 16 900 m. Na stokové síti je celkem 8 ČS a 1 762 m výtlaků.
   Celková délka splaškové kanalizace DN 250-300 v sídle Měník je cca 850 m.
   Údaje o kanalizaci
   délka sítě DN 250 – 300 850 m
   Dále je v tomto sídle vybudovaná dešťová kanalizace, která byla budována v letech 1960 - 1980 z betonových trub DN 400, v celkové délce cca 1 110 m a je v majetku obce.
   Splaškové vody jsou odváděny kanalizací do potoka Hrabínka.
   Kanalizace je v dobrém technickém stavu.
   ZD má vybudovány jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odapdníchg vod je vyhovující bude zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Nepředpokládá se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa