Blažov - 7105_003_03_07201 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bouzov

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7105_003_03_07201
  Kód obce 500861
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0003.03 Blažov 07201 72010
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Blažov leží v západním výběžku okresu Olomouc, západně od města Litovel. Bouzovsko se rozkládá na severním okraji Drahanské vysočiny. Území je mimo dosah hlavních dopravních tras a železnice. Severovýchodně od Blažova protéká Blažovský potok.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 380-430 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 51 51 51 36 33 30 27
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 51 51 51 36 33 30 27
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 32 30 27 24
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Blažov není vybudován veřejný vodovod. Jedná se o malé sídlo, kde jsou obyvatelé vodou zásobováni z vlastních zdrojů – převážně studní. Dle sdělení zástupce obce nejsou v této lokalitě problémy s těmito zdroji.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající zásobování sídla Blažov vodou zůstane zachováno i do budoucna. OÚ Bouzov neuvažuje v dohledné době s výstavbou veřejného vodovodu. Pokud by byl v této lokalitě o vodovod zájem, jeví jako nejvýhodnější řešení vlastní zdroj (jímací zářez), odkud bude voda čerpána ČS - 0,3 l/s a výtlačným řadem DN 50 délky 1 050 m do zemního VDJ 15 m3 (max. hl. 450,00). Rozvodná vodovodní síť DN 50 – 80 bude celkové délky 970 m a zásobování bude řešeno v jednom tlakovém pásmu. Tento návrh vychází ze zpracované studie Aquatis Brno 12/95.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Vlastní jímací zářez v obci o vydatnosti 0,3 l/s.

   Časový harmonogram
   Ve výhledovém období se neplánuje žádná výstavba. Výstavba vodovodu se předpokládá až po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní. Minimální potřeba vody v době krizového zásobování je pro místní část Blažov na první dva dny 0,25 m3/d. Na další dny 0,76 m3/d. Pro celou obec Bouzov je min. potřeba vody na první dva dny je 7,5 m3/d. Na další dny je 22,2 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 27
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Blažov je vybudovaná dešťová kanalizace z betonových trub DN 800, která v současné době slouží i k odvádění individuálně předčištěných OV (přepady ze septiků) a zároveň i k ilegálnímu odvádění splašků z nemovitostí. (jeden výustní objekt do Blažovského potoka). Byla budována v r. 1975 v akci „Z“ a je v majetku obce. Technický stav je vyhovující pouze pro odvádění deštových vod, pro odvádění odpadních vod je stávající kanalizace nezpůsobilá. Ćást zástavby má jímkly na vyvážení. ZD Bouzov má jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím na plánovaný rozvoj sídelního útvaru bude vybudována soustavná splašková kanalizace. V první etapě bude splašková kanalizace ukončena centrální jímkou na vyvážení o objemu 18 m3. Stav hladiny v jímce bude prostřednictvím signálu GSM signalizován na centrální ČOV Jeřmaň. Jímka bude pravidelně (cca 1 x až 2x týdně) vyvážena na centrální ČOV Jeřmaň.
   Ve druhé etapě bude jímka doplněna o čerpadlo a kanalizační výtlak na centrální ČOV Jeřmaň.

   Časový harmonogram
   První etapa - výstavba splaškové kanalizace s centrální jímkou na vyvážení: po roce 2025
   Druhá etapa - napojení na centrální ČOV kanalizačním výtlakem: po roce 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 7 206,0 7 206,0

  Mapa