Kunčice - 7101_001_02_07707 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bělotín

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK 7101_001_02_07707
  Kód obce 512231
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0001.02 Kunčice 07707 77071
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kunčice je součástí Bělotína a nachází v těsné blízkosti Bělotína. V této obci je vybudován vodovod, plyn, kanalizace zde je jen dešťová. Obec nemá vlastní školu, školku ani poštu. V obci je zaznamenán růst podnikatelských aktivit, mimo individuálních podnikatelských subjektů zde vyvíjí podnikatelskou činnost MOSAIC, s.r.o.
   V obci je jen individuální bytová výstavba v podobě výstavby rodinných domků, ale jen v malé míře.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 243 243 243 283 289 302 313
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 243 243 243 283 289 302 313
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   180 180 180 180 180 180 180
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Nachází se ve východní části okresu Přerov nedaleko města Hranice.
   Počet obyvatel: 243
   Rozsah zástavby: 300-310 m n.m.
   Obec má vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. - provoz Hranice. Jedná se o skupinový vodovod Bělotín, který je napojen na přivaděč DN 500 Fulnek – Hranice (III. větev Ostravský oblastní vodovod). Voda je dopravována gravitačně přívodním řadem DN150 do Bělotína až po zrychlovací čerpací stanici Kunčice. Odtud je čerpáním dopravována voda do věžového vodojemu Špičky 1x200 m3 s max. hladinou 382,00 m n.m a dále gravitačně do VDJ Černotín 150 m3, max. hladina 301,15 m n.m. Ve VDJ Černotín je osazen redukční ventil pro obec Hluzov. Do Nejdku je voda dopravována AT stanicí umístěnou v Bělotíně. Obce Polom a Lučice jsou zásobeny gravitačně z rozvodné sítě obce Bělotín.
   Obec Kunčice je zásobena gravitačně z přívodním řadem PE 100 z obce Bělotín.

   Stáří a stav vodovodu: 2006
   Materiál a profil hl. řadů: AC 100, PVC 80, 100, TLT 100, PE 100

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec dle územního plánu uvažuje s plochami pro podnikání i pro bytovou výstavbu, avšak z hlediska potřeby vody a jejího přívodu k navrhovaným lokalitám je současný stav vodovodu a množství vody dostačující i do výhledu pro řešené období.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Kunčice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,3 m3/den a na další dny je to 4,0 m3/den

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
  Regulační stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 300 300 300
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Kunčice leží po obou stranách Račího potoka.
   Z provozoven je v obci dřevozpracující provozovna MOSAIC (pouze splaškové vody) a tiskárna SYDOKON (vlastní ČOV).
   V obci je vybudována stávající dešťová kanalizační síť DN 250 – 600 v celkové délce cca 2 210 m, v jižní části obce jsou stoky vedeny po obou březích Račího potoka a jsou do něj zaústěny ve středu obce. Severní část obce je opět odkanalizována jednou stokou, která je vyústěna do Račího potoka pod obcí.
   .Dále je v obci splašková kanalizace, která byla etapovitě buována mezi lety 2013 – 2017. Kanalizace je vybudovaná na obou březích Račího potoka. Kanalizace na pravém břehu potoka je napojena přímo na ČOV, kanalizace na levém břehu je zaústěna do čerpací stanice a výtlakem PE DN 80 délky 69 m vedena pod Račím potokem do pravořežní části. ČOV je s nízkozatíženou aktivací s aerobní stabilizací kalu a s předřazenou denitrifikací o kapacitě 300 EO. ČOV se nachází na pravém břehu Račího potoka v severní části obce. Celková délka gravitačních stok je 3109 m, materiál PVC DN 250.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav v odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna..

   Časový harmonogram

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 200,0 1 200,0

  Mapa