Podolí - 7105_003_12_12430 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Bouzov

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7105_003_12_12430
  Kód obce 500861
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0003.12 Podolí 12430 124303
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Podolí leží v západním výběžku okresu Olomouc, západně od města Litovel. Bouzovsko se rozkládá na severním okraji Drahanské vysočiny. Území je mimo dosah hlavních dopravních tras a železnice. Zástavbou protéká Jeřmaňský potok.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 367-384 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 173 173 173 208 200 206 211
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 173 173 173 208 200 206 211
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 180 190 190
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Podolí není vybudován veřejný vodovod. Jedná se o malé sídlo, kde jsou obyvatelé vodou zásobováni z vlastních zdrojů – převážně studní. Dle sdělení zástupců obce nejsou v této lokalitě problémy s těmito vodními zdroji.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající zásobování sídla Podolí vodou zůstane zachováno i do budoucna. OÚ Bouzov neuvažuje v dohledné době s výstavbou veřejného vodovodu. Pokud by byl v této lokalitě o vodovod zájem, jeví se jako nejvýhodnější řešení vlastní zdroj (jímací zářez + ČS 1,0 l/s) v jižní části obce. Odtud bude voda dopravována výtlačným řadem DN 60 délky 680 m do zemního VDJ Podolí 2 x 50 m3 (max. hl. 408,00). Rozvodná vodovodní síť v profilech DN 80 – 100 bude celkové délky 2 390 m a bude zásobovat obec v jednom tlakovém pásmu. Tento návrh vychází ze zpracované studie Aquatis Brno 12/95.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V lokalitě Podolí je navrhováno vybudovat zdroj, který bude zásobovat nový vodovod. Zdroj bude situován v jížní části obce a bude řešen jako jímací zářez o předpokládané vydatnosti 1.0 l/s.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba. Výstavba vodovodu se předpokládá po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní. Minimální potřeba vody v době krizového zásobování je pro místní část Podolí na první dva dny 0,87 m3/d. Na další dny 2,6 m3/d. Pro celou obec Bouzov je min. potřeba vody na první dva dny je 7,5 m3/d. Na další dny je 22,2 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 206 211
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Zástavbou protéká potok Břenůvka, který je v horní části zatrubněn profilem DN 1 000. Kanalizační síť, která je v majetku obce, byla vybudována v r. 1955 z betonových trub DN 300-600 a vykrývá celou plochu sídla. V současné době slouží i k odvádění individuálně předčištěných OV (čtyři výustní objekty do Jeřmaňského potoka). Část zástavby má jímky na vyvážení. Technický stav je vyhovující k odvádění dešťových vod. ZD Bouzov má jímky na vyvážení.
   Údaje o dešťové kanalizaci
   délka kanalizační sítě 1 600 m

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu   Aktualizace 2021

   Na území obce Bouzov je uvažováno s výstavbou nové tlakové splaškové kanalizace  v celkové  délce cca 11 320 m (z toho Bouzov 5 785 m, Jeřmaň 3 076 m a Podolí 2 459 m) s ukončením na mechanicko-biologické ČOV s terciálním čištěním o celkové kapacitě 1800 EO, která bude budována etapovitě. V první etapě bude realizována splašková tlaková kanalizace v Bouzově a místních částech Podolí a Jeřmaň s výstavbou první linky ČOV o kapacitě 900 EO (pro Bouzov, Podolí, Jeřmaň a návštěvníky hradu). Kapacita první linky ČOV umožní likvidaci odpadních vod ze všech dalších místních částí návozem. Odtok z ČOV bude zaústěn do Třebůvky.

   Do budoucna je uvažováno s dostavbou druhé linky ČOV, rovněž s kapacitou 900 EO a výstavbou splaškové kanalizace v dalších místních částech Bouzova

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po 2020

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Kanalizace:    8,712 mil Kč

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 22 821,0 22 821,0

  Mapa