Dubčany - 7105_005_01_05234 - stav 1. 1. 2022

 1. Obec

  Dubčany

  Číslo obce PRVKUK 0005
  Kód obce PRVKUK 7105_005_01_05234
  Kód obce 552071
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0005.01 Dubčany 05234 52345
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dubčany leží severozápadně od okresního města ve vzdálenosti cca 15 km a jižně od rychlostní komunikace I/35 Olomouc – Mohelnice. Obcí prochází komunikace do Odrlic a Seničky a žel. trať Litovel – Senice na Hané. Zástavbou neprotéká žádná význačnější vodoteč.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 238-243 m n.m.
   Obec leží v pásmu CHOPAV

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 210 210 210 232 231 230 229
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 210 210 210 232 231 230 229
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 50 194 217 216 215 213
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Dubčany je vybudován veřejný vodovod. Vodovod je napojen na vlastní zdroj vody. Ze zdroje je surová voda čerpána do úpravny vody, kde je prováděno odželezování a desinfekce. V ÚV je umístěn VDJ 2x25 m3 s AT stanicí, která zajišťuje potřebný tlak v rozvodné vodovodní síti DN 50 – 80 v celkové délce 1832 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu


   Místnímu vodovodu v obci Dubčany reálně hrozí nedostatek vody, z důvodu že není napojen na žádný jiný vodovod, a celá obec je zásobena pouze z jedné místní studny a to z hloubky 15 m. Výhledově se uvažuje s napojením vodovodu na Vodovod Pomoraví (přívodní řad cca 1300 m – Senička - Odrlice) nebo s posílením stávajícího zdroje vybudováním nové studny.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Uvažuje se s vybudováním nového vodního zdroje u vodárny.

   Časový harmonogram
   Posílení vodního zdroje: 2020

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro obec Dubčany na první dva dny 1,05 m3/d. Na další dny 3,15 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Návrh UR/54/39/2018
  Úpravna vody Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   180 180 180 180 204 203 201
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V současné době je v obci vybudovaná tlaková kanalizace PRESSKAN z polyetylénu DN 63–90 s 57 ks čerpacích šachet.
   Odpadní vody jsou svedeny na místní ČOV (MINICLAR 250 EO) – 30 m3/den.
   Kanalizace i ČOV jsou v majetku a ve správě obce.
   Údaje ostávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě tlaková DN 50 - 80 2 700 m
   délka výtlaku DN 80 1 109 m
   ČOV (250 EO) 36,98 m3/den
   počet přípojek 57 ks
   % napojení 88
   Dále je v obci dešťová kanalizace dl. 2 720 m, která odvádí dešťové vody do recipientu Cholinka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Aktualizace 2021

   Ve výhledu se předpokládá napojení tlakové kanalizace obce Dubčany na tlakovou kanalizaci města Litovel v místní části Unčovice, odkud budou odpadní vody odváděny na ČOV Litovel. Stávající ČOV Dubčany bude po přepojení na tlakovou kanalizaci města Litovel vyřazena z provozu.

   Délka tlakové kanalizace:

   DN80 - 44 m

   DN100 - 1345 m.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: 2022
   Rekonstrukce

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.,

  kanalizace: 4, 937 mil Kč

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 000,0 4 000,0

  Mapa