Haňovice - 7105_006_01_03713 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Haňovice

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK 7105_006_01_03713
  Kód obce 552178
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0006.01 Haňovice 03713 37133
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Haňovice leží jihozápadně od města Litovel ve vzdálenosti cca 3 km. Zástavba obce a místní části Kluzov přímo navazuje na zástavbu místní části Litovle – Myslechovic. Haňovicemi protéká potok Loučka, a prochází zde komunikace III.tř. Cholina – Chudobín a žel. trať Senice - Litovel.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 248-255 m n.m.
   Východní část obce leží v pásmu CHOPAV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 378 374 370 353 345 338 329
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 378 374 370 353 345 338 329
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   424 424 424 317 311 304 296
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancováno pro Haňovice a Kluzov

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Haňovice je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku Vvodohospodářské společnosti ČERLINKA s.r.o. Byl postaven v roce 1995 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – podskupina Litovel. Do tohoto vodovodu je voda dodávána z prameniště Litovel přes zemní vodojem Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3 (304,55 – 299,55), který je i řídícím vodojemem celé podskupiny Litovel. Prameniště Litovel o kapacitě 250 l/s, VDJ Chudobín a hlavní výtlačné a zásobovací řady jsou v majetku VHS Olomouc a.s. Na tyto hlavní přivaděče je napojena distribuční síť SV Olomouc – podskupiny Litovel.
   Přívodním řadem DN 300 je voda dopravována ze zemního vodojemu Chudobín do obce Myslechovice. Na tento přivaděč je napojena rozvodná vodovodní síť obce Haňovice, která je zhotovená z trub PVC v profilech DN 80 – 100. Zásobování je řešeno jednom tlakovém pásmu z řídícího vodojemu Chudobín.
   Na vodovodní síť Haňovic přímo navazuje vodovod sídla Kluzov, který je nedílnou součástí obce Haňovice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce Haňovice pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Litovel je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Počítá se pouze s drobným rozšiřovánímrozvodné vodovodní sítě pro nově zastavované lokality.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci obce Haňovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou

   Časový harmonogram
   Částečné rozšíření vdv se předpokládá v roce 2019.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovodní systém v obci Haňovice je napojen na skupinový vodovod Olomouc podskupina Litovel. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé obce zásobování individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro celou obec Haňovice na první dva dny 2,3 m3/d. Na další dny 6,9 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 311 304 296
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Haňovice + Kluzov je vybudovaná nesoustavná dešťová kanalizace, která je v majetku obce. V současné době je provozována jako jednotná a odvádí i individuálně předčištěné OV z několika usedlostí. Část zástavby má vybudovány jímky na vyvážení.
   Byla budována postupně od 60. let z betonových trub DN 300-600 a je zaústěna (5 výustních objektů) do potoka Loučka. Je ve špatném technickém stavu – netěsná, mělce uložená, šachty i uliční vpusti jsou na mnoha místech zasypány. Do této kanalizace jsou napojeny přepady ze septiků, tento stav není v souladu s právním řádem, proto je nutné vybudování nové kanalizační sítě – viz. popis níže. Celková délka dešťové kanalizace (včetně místní části Kluzov) je 1280 m.
   ZD má jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Haňovice má zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané Stavební povolení na jednotnou kanalizaci. V obci Haňovice je navrhována jednotná kanalizace s odlehčením dešťových vod do potoka Loučka. Ředěné splaškové vody z odlehčovacích komor budou napojeny do splaškové kanalizace a společně čerpány do stokové sítě města Litovel, místní části Nasobůrky a dále budou odváděny na ČOV Litovel. V Litovli je stávající jednotná kanalizace, která je ukončena ve stávající mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 40 083 EO.
   Přepadové šachty budou vytékat do potoka Loučka, který prochází celou obcí.
   Celková délka navrhované Kanalizace Haňovice (stoky a odbočky) je 5 472 m
   Počet navržených odlehčovacích komor 2 ks
   Počet navržených čerpacích stanic 2 ks
   Stávající kanalizace bude částečně odstraněna a částečně v jejich trasách povede nová jednotná kanalizace.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: předpoklad do 2019

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Ostatní objekty Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 39 999,0 39 999,0

  Mapa