Cholina - 7105_007_1,_52353 - stav 6. 12. 2021

 1. Obec

  Cholina

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK 7105_007_1,_52353
  Kód obce 502839
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0007.01 Cholina 05235 52353
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Cholina se nachází severozápadně od města Olomouc a jižně od města Litovel ve vzdálenosti cca 5 km. Zástavbou prochází silnice III. tř. Chudobín – Cholina – Senička a protéká zde potok Cholinka. Východně od zástavby vede žel. trať Senice na Hané – Cholina – Litovel.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 256-275 m n.m.
   Východně od obce probíhá pásmo CHOPAV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 654 652 650 716 739 746 753
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 654 652 650 716 739 746 753
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   512 536 560 644 665 709 715
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Cholina je vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku Vodovodu Pomoraví - svazku obcí.
   Vodovodní síť je součástí Vodovodu Pomoraví. Přívodní řad z tvárné litiny DN 300 délky 1 965 m je napojen na přivaděč DN 300 z vodojemu Chudobín do Myslechovic a dopravuje vodu do zrychlovací čerpací stanice Cholina. Na tento přívodní řad DN 300 je napojena rozvodná vodovodní síť obce zhotovená z PVC v profilech DN 80 – 100. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu, řídícím vodojemem je VDJ Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3 (304,55 – 299,55).
   Samostatným výtlačným řadem je ze ZČS Cholina zásobena rovněž lokalita Cholinský Dvorek.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu   Ve výhledu se předpokládá dobudování vodovodního řadu G, který propojí čerpací stanici Cholina s VDJ Náměšť na Hané v k. ú. Senice na Hané.
   délka: 6.300 m
   materiál: tvárná litina, DN 300
   zásobování pitnou vodou: SV Náměšť na Hané
   Náklady:

   • 24.755.794 (pro koeficient velikosti obce k=0,85)

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci obce Cholina není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Vybudování propojovacího vodovodního řadu do roku 2025

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Rozvodná vodovodní síť v obci Cholina je napojena na sv Vodovod Pomoraví. V případě přerušení dodávky vody z sv budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální dávka vody v době krizového zásobování je na první dva dny 3,3 m3/d. Na další dny 9,8 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 715
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Cholina je vybudovaná dešťová kanalizace, která je provozována jako jednotná a je v majetku obce. Převážná část pochází z let 1928-39, další úseky byly realizovány v 80. letech. Jednotlivé stoky jsou vyústěny (8 výustních objektů) do potoka Cholinka.
   Kanalizace je vybudována z betonových trub DN 300-600, v celkové délce cca 3 550 m, je ve špatném technickém stavu je mělce uložená a má malé spády, je vhodná jen k odvádění dešťových vod. Tento stav není v souladu s právním řádem, proto je nutné vybudování nové kanalizační sítě.
   OV jsou po individuálním předčištění odváděny kanalizací do recipientu. Část zástavby má vybudovány jímky na vyvážení.
   ZD má jímky na vyvážení, splaškové vody z administrativní budovy jsou napojeny na veřejnou kanalizaci.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období je z důvodů špatného technického stavu stávající kanalizace (v mnoha případech není znám ani průběh) uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace, která bude realizována postupně dle finančních prostředků. Celková délka nově navržené kanalizace DN 250-300 bude cca 5 000 m. Tato kanalizace bude ukončena na vlastní mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 650 EO (100 m3/den), které bude situována severovýchodně od zástavby na pravém břehu potoka Cholinka.
   Stávající kanalizace bude ponechána a bude využívána k odvádění dešťových vod.
   Údaje o projektované kanalizaci
   délka sítě DN 250-300 5 000 m
   ČOV (650 EO) 100 m3/den

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: do roku 2030 dle fin. možností
   Výstavba ČOV: do roku 2030 dle fin. možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  24 800,0 28 100,0 52 900,0

  Mapa