Litovel - 7105_008_01_41367 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Litovel

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7105_008_01_41367
  Kód obce 503444
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0008.01 Litovel 41367 413674
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Litovel se nachází v západní části Olomouckého kraje, severozápadním směrem od města Olomouc ve vzdálenosti cca 18 km. Bylo založeno v pol. 13. století jako královské. Nový rozkvět města nastal po r. 1848 a po připojení na železnici. V současné době je zde významné centrum potravinářské, strojírenské, dřeveřské a semenářské.
   Jižně od zástavby prochází dálniční tah D 35 Olomouc – Mohelnice, středem zástavby pak prochází st. silnice II/635 Olomouc – Litovel – Uničov. Žel. spojení obstarává trať Olomouc – Litovel – Senice na Hané.
   Městem protéká řeka Morava šesti proudy a její ramena tvoří četná vodní zákoutí. Zájmové území se nachází při západním okraji střední části tektonicky podmíněné sníženiny Hornomoravského úvalu, v širokém údolí řeky.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 232-234 m n.m.
   Litovel leží v pásmu CHOPAV a CHKO, východně od města je pásmo PHO 2 Pňovice a Březové.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 7 665 7 593 7 520 7 272 7 170 7 068 6 967
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 7 665 7 593 7 520 7 272 7 170 7 068 6 967
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   7 478 7 494 7 510 7 126 7 027 6 927 6 828
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Ve městě Litovel je vybudován veřejný vodovod, který je částečně v majetku města a částečně VHS Čerlinka s.r.o.. Spravuje jej Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. Vodovod byl postaven v letech 1958 – 63 a v současné době je na něj napojeno asi 98 % obyvatel. V roce 2012 bylo provedeno zaokruhování sítě mezi Žerotínovou ulicí a Třemi Dvory. Dále byla v letech 2012,2015 a 2016 postupně rozšířena rozvodná vodovodní sít dle pro novou zástavbu.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – podskupina Litovel. Do tohoto SV je voda dodávána z prameniště Litovel přes zemní VDJ Chudobín. Prameniště Litovel, VDJ Chudobín a hlavní výtlačné a zásobovací řady jsou v majetku VHS Olomouc a.s. Na tyto hlavní přivaděče je napojena distribuční síť podskupiny Litovel.
   Jímací území Litovel se nachází severozápadně od města v pramenné oblasti potoka Čerlinka a jeho celková vydatnost je 250 l/s. Voda je zde jímána 6 vrtanými a 3 spouštěnými studnami. Těžená voda je dopravena do akumulační nádrže 2 x 250 m3 v ČS I o kapacitě 165 l/s, kde dochází k jejímu hygienickému zabezpečení. Odtud je voda čerpána řadem DN 800 do zemního vodojemu Křelov (od uzlu Příkazy DN 900). Čerpací stanice I je propojena s ČS II o kapacitě 85 l/s, která dopravuje vodu výtlačným řadem DN 400 délky 5 200 m do zemního vodojemu Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3 (304,55 – 299,55), který je i řídícím vodojemem celého SV Olomouc podskupina Litovel. Zásobovací řad DN 400 délky 3 950 m pak dopravuje vodu z VDJ Chudobín do rozvodné vodovodní sítě města. Tento řad DN 400 je u Litovle propojen v tzv. propojovacím uzlu s výtlakem DN 800 do VDJ Křelov a rovněž s řadem DN 300 zásobujícím obce Březové, Lhota, Střeň, Náklo, Hynkov, Pňovice, Strukov, Žerotín, Dětřichov a Hnojice.
   Rozvodná vodovodní síť v Litovli byla budována postupně od roku 1958 a je zhotovena z materiálů ocel, litina, AC, PVC a PE v profilech DN 80 – 300. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu z řídícího vodojemu Chudobín. Nejstarší úseky vodovodní sítě jsou postupně rekonstruovány.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování města pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Olomouc - podskupinu Litovel je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna.
   Nejstarší poruchové úseky vodovodní sítě jsou postupně dle potřeb opravovány.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci města Litovel není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rekonstrukce
   vodovodu: průběžně dle potřeby

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V okolí města Litovel se nacházejí důležitá prameniště skupinového vodovodu Olomouc podskupiny Litovel a to prameniště Pňovice a prameniště Litovel.
   Tyto prameniště se řadí společně s prameništěm Černovír a Moravská Huzová k nejdůležitějším zdrojům vody v celém regionu.
   V případě znehodnocení těchto pramenišť bude omezena dodávka pitné vody celého skupinového vodovodu Olomouc podskupiny Litovel. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování pro město Litovel je na první dva dny 50 m3/d. Na další dny je to 150,60 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   4 600 6 600 7 100 6 690 6 596 6 503 6 410
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva
   MORAVIA BAGR (oprava bagrů, servis)
   ETATHERM (regulace vytápění)
   HAJDO (projekce, výroba, montáže)
   DELTACOL (povrchová úprava kovů, galvanizování)
   OBCHODNÍ SLADOVNY (výroba sladu)
   HEAD (lisování plastů, montáž)
   HLAVINKA (doprava)
   Pivovar
   KIMBERLY (výroba vložek)
   ADRIANA (výroba těstovin)
   ORRERO (výroba sýra)
   SEW (elektronická výroba)

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V Litovli je jednotná kanalizace z betonových, ŽB a sklolaminátových trub DN 300-1500. Kanalizace – sběrače „A“ a „B“ jsou z let 1994-1999 a jsou v dobrém technickém stavu.
   V současné době má město Litovel vybudovanou centrální ČOV z r. 1994, v roce 2002-2003 proběhla celková rekonstrukce ČOV a v roce 2011 proběhla intenzifikace ČOV. Jsou na ni odváděny odpadní vody z domácností i průmyslové odpadní vody.
   Stávající kanalizace a ČOV ( 10083 EO, 4300m3/den) je v majetku města a VHS Čerlinka s.r.o. ji provozuje na základě smlouvy.
   Systém kanalizace města Litovel tvoří dva hlavní kanalizační sběrače. jedná se o sběrač A, který odvádí odpadní vody z pravé strany řeky Moravy a o sběrač B, který odvádí odpadní vody z levého břehu řeky Moravy.
   Na levém břehu Moravy jsou odváděny odpadní vody sběračem „B“.
   Délka sběrače „B“ je 1 904,4 m.
   Na sběrači je 43 ks šachet, na které se připojují jednotlivé ulice a části města. Dále jsou součástí sběrače dvě čerpací stanice.
   ČS 1 je situována na Pavlínce, ČS 2 se nachází v části zvané Rybníček. Obě ČS slouží k odlehčení dešťových vod do recipientu.
   Kanalizační sběrač začíná na ulici Uničovská. Zde sw napojuje stoka z ulice Uničovská a dále podniky Moravia Bagr a Obchodní sladovny. Sběrač pokračuje do Červenské ulice a dále místní částí Rybníček až k řece Moravě, kde je umístěna ČS 2. Sběračem „B“ jsou odvodňovány ulice: Novosady, Gemerská, Karla Sedláka, Źerotínova a části zvané Rybníček. Dále je sběrač veden po levém břehu řeky Moravy až do ulice Pavlínka a kolem ul. Nová, za níž je situována ČS 1. V roce 2011 byla ČS 1 dopněna o odlehčovací stoku. Na tomto úseku je napojena stoka z ulice Sadová, Kosmonautů, Wolkerova, U stadionu a Nová. Hlavní sběrač potom pokračuje podél toku Moravy až do vstupní ČS městské ČOV.
   Na pravém břehu Moravy se nachází ČS 3, která zajišťuje jak přečerpání splašků, tak odčerpávání odlehčených vod. Navazující sběrač „A“ byl proveden razícím štítem a je vystrojen sklolaminátovým potrubím DN 600 (nefunkční)a DN 800-1500.
   Délka sběrače „A“ je 1 616,7 m.
   Na sběrači je 22 šachet, na které se napojují stoky jednotlivých ulic a částí města. Dále jsou součástí tohoto sběrače dvě čerpací stanice s přilehlými trubními mosty a odlehčovacími výustěmi.
   Čerpací stanice č. 4 je situována u Chořelic a přečerpává odpadní vody z pivovaru, areálu bývalého podniku ETA a z části bývalé obce Chořelice.
   Čerpací stanice č. 3 je umístěna v místní části zvané Doubrava a přečerpává odpadní vodu do sběrače „B“.
   Kanalizační sběrač začíná šachtou, která je umístěna v poli mezi areálem bývalého podniku ETA a místní částí Chořelice. Do této šachty se napojuje stoka AN z areálu bývalého podniku ETA. Odtud sběrač pokračuje do ČS č.4, která je umístěna na okraji Chořelic. Na tomto úseku se postupně napojují odpadní vody z pivovaru a to stokou AM, a z části Chořelic – stoka AL. Po přečerpání jsou pak odpadní vody odváděny sběračem „A“, jehož trasa vede přes území Velké Pastvisko, dále ulicemi Čihadlo, Šemberova, Lesní Zátiší, Lužní do ČS č.3 na Doubravce – přečerpání na levý břeh Moravy, do sběrače „B“.
   Na sběrač „A“ jsou napojeny ulice: Šargounská, Družstevní, Bezručova, Jiráskova, Královská, Šmakalova, České armády, Sochova, Kolárova, Studentů, Vítězná, základní škola na Vítězné a ČS ze sídliště Vítězná, ul. Revúcká, Lužní a Lesní Zátiší. Stávající nevyhovující ČOV (Uničovcké Předměstí) byla vzhledem k technickému stavu zrušena. OV jsou přečerpány do stávající pravobřežní kanalizace.
   V roce 2003 – 2004 proběhla v Litovli rozsáhlá výstavba kanalizační sítě a to v lokalitách:
   Litovel – střed
   Litovel – sever
   Litovel – jih
   Litovel – Nasobůrky (popis viz. místní část Nasobůrky – 7105.008.05.03717)
   Litovel – střed
   Odkanalizováním středu města byl krok k doplnění kanalizační sítě v Litovli. Na ČOV jsou převedeny odpadní vody od všech znečišťovatelů této oblasti a zlepšil se tím i poměr mezi průmyslovými a komunálními odpadními vodami a tím mezi CHSK/BSK5/P.
   Tato skutečnost bude má příznivý vliv na účinnost čistícího procesu.
   V roce 2011 byla doplněna kanalizace v ulicích Švermova, části Žerotínova, Rybníček a části Chořelic. V roce 2013 byla vystavěna kanalizace v lokalitě Pavlínka pro novou zástavbu. V roce byla vybudována kanalizace s ČS na ulici Švédská.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po rozsáhlé výstavbě kanalizační sítě, kdy je odkanalizování ve městě téměř vyřešeno je nutné ještě dobudovat kanalizační sběrače v těchto lokalitách:
   ulice Hrnčířská, Vítězná
   Údaje o celém kanalizačním systému (Litovel, Nasobůrky, Tři Dvory, Víska, Rozvadovice, Unčovice, Březové):
   délka kanalizační sítě: 43 764 m
   počet přípojek: 1893
   počet napojených obyvatel: 8109
   %napojených obyvatel 92%

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: 2019

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa