Unčovice - 7105_008_10_17434 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Litovel

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK 7105_008_10_17434
  Kód obce 503444
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0008.10 Unčovice 17434 174343
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Unčovice se nachází jihovýchodně od města Litovel ve vzdálenosti cca 5 km. Rozkládá se severně od dálničního tahu D 35 Olomouc – Mohelnice a st. silnice II/635 prochází jižním okrajem sídla. Recipientem je meliorační příkop ústící do potoka Cholinka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 228-235 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 425 423 420 397 385 373 360
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 425 423 420 397 385 373 360
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   340 347 353 318 308 298 288
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V místní části Litovle Unčoviích je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku města Litovel a spravuje jej Vodohospodářská ČERLINKA s.r.o. Vodovod byl postaven v roce 1994 a v současné době je na napojeno asi 80 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – podskupina Litovel. Do tohoto vodovodu je voda dodávána z prameniště Litovel přes zemní vodojem Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3 (304,55 – 299,55), který je i řídícím vodojemem celé podskupiny Litovel. Prameniště Litovel o kapacitě 250 l/s, VDJ Chudobín a hlavní výtlačné a zásobovací řady jsou v majetku a správě VHS Olomouc a.s. Na tyto hlavní přivaděče je napojena vlastní distribuční síť SV L Olomouc – podskupina Litovel.
   Vodovodní přivaděč DN 200 – 300 napojený v tzv. propojovacím uzlu u Litovle dopravuje vodu pro skupinu obcí Březové, Lhota, Střeň, Pňovice, Strukov, Žerotín, Hnojice a Náklo. Na tento přívodní řad je napojena rozvodná vodovodní síť Unčovic zhotovená z PVC v profilech DN 80 -100. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu, řídícím vodojemem je VDJ Chudobín.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování Unčovic pitnou vodou napojením na skupinový vodovod Olomouc – podskupinu Litovel je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Unčovice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod v sídle Unčovice je součástí skupinového vodovodu. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizové situace je pro místní část Unčovice na první dva dny 2,13 m3/d. Na další dny je to 6,37 m3/d. Pro celé město Litovel je to na první dva dny 50,2 m3/d. Na další dny je to 151 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 318 308 298 288
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Unčovice je vybudovaná dešťová kanalizace která je v majetku města Litovel. Byla budována v 30. letech, dále v letech 1958-60 a v roce 1975. Převážná část vyúsťuje jednou výustí do melioračního příkopu, který je napojen na p. Kobylník.
   Kanalizace je z betonových trub DN 300-600, je mělce uložena a má minimální spády – potrubí je zaneseno. Funkci šachet plní převážně uliční vpusti. Bez rekonstrukce je vhodná k odvádění pouze dešťových vod.
   OV jsou po individuálním předčištění odváděny touto kanalizací do recipientu, větší část zástavby má jímky na vyvážení.
   ZD má vybudovány jímky na vyvážení.
   V roce 2015 byla v obci vybudována tlaková kanalizace, která je zaústěna do jednotné kanalizace v Chořelicích. Odpadní voda je čištěna na ČOV Litovel.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odapdních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa