Lhota nad Moravou - 7105_013_02_10138 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Náklo

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK 7105_013_02_10138
  Kód obce 504441
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0013.02 Lhota nad Moravou 10138 101389
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Lhota nad Moravou se nachází severozápadně od okresního města ve vzdálenosti cca 11 km. Zástavba se rozprostírá podél komunikace Náklo – Střeň – Lhota. Severně sídla protéká Mlýnský potok ústící do Moravy.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 224-225 m n.m.
   Sídlo leží v CHOPAV, severně od Lhoty je CHKO a PHO 2 Březové.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 158 159 160 176 180 184 189
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 158 159 160 176 180 184 189
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   144 147 150 167 171 175 180
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Lhota nad Moravou je vybudován veřejný vodovod z roku 1990, který je v majetku VHS Olomouc a.s. a v současné době je na něj napojeno asi 95 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – podskupina Litovel. Do tohoto vodovodu je voda dodávána z prameniště Litovel přes zemní vodojem Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3 (304,55 – 299,55), který je i řídícím vodojemem celé podskupiny Litovel. Prameniště Litovel o kapacitě 250 l/s, VDJ Chudobín a hlavní výtlačné a zásobovací řady jsou v majetku VHS Olomouc a.s. Na tyto hlavní přivaděče je napojena vlastní distribuční síť SV Olomouc – podskupiny Litovel.
   Vodovodní přivaděč DN 200 – 300 napojený v tzv. propojovacím uzlu u Litovle dopravuje vodu pro skupinu obcí Březové, Lhota, Střeň, Pňovice, Dětřichov, Strukov, Žerotín, Hnojice, Unčovice Mezice a Náklo.
   Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z materiálu PVC v profilu DN 80 a zásobuje obec v jednom tlakovém pásmu. Řídícím vodojemem je VDJ Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla pitnou vodou ze SV Olomouc – podskupiny Litovel je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna. S dalším rozšiřováním rozvodné vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci místní části Lhota nad Moravou není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Veřejný vodovod v místní části Lhota nad Moravou je součástí skupinového vodovodu Olomouc podskupina Litovel. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Lhota nad Moravou na první dva dny 0,79 m3/d. Na další dny je to 2,37 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 180
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Lhota nad Moravou je vybudovaná povrchová kanalizace z r. 1925-30, která je v současné době provozovaná jako jednotná a je v majetku a správě obce. Je vyústěna do Mlýnského potoka a do příkopu ústícího do mlýnského potoka. Je provedena z betonových trub DN 300-500, v celkové délce cca 800 m a je ve špatném technickém stavu.
   Část zástavby je po individuálním předčištění napojena do této kanalizace a část má vybudovány jímky na vyvážení.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období se uvažuje s výstavbou kanalizace s
   vlastní ČOV.Je navrhována výstavba gravitační kanalizace s přečerpávací stanicí ve středu obce a následně výtlak na nově vybudovanou vlastní mechanicko-biologickou ČOV pro 200 EO. Kal bud odvážen k likvidaci na ČOV Náklo.
   Celkové pořizovací náklady: 9 570 000 Kč

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: do 2030 dle finančních možností
   Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 9 570,0 9 570,0

  Mapa