Mezice - 7105_013_03_10139 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Náklo

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK 7105_013_03_10139
  Kód obce 504441
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0013.03 Mezice 10139 101397
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Mezice se nachází severozápadně od okresního města ve vzdálenosti cca 11 km. Jižně od zástavby prochází dálniční tah I/35 Hradec Králové – Olomouc a souběžně komunikace II/635 Litovel - Olomouc. Sídlem protéká potok Cholinka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 226-231 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 323 332 340 360 371 382 393
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 323 332 340 360 371 382 393
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   303 309 315 342 352 363 373
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Mezice je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obce Náklo a spravuje jej VHS Olomouc a.s. Vodovod byl postaven v roce 1993 a v současné době je na něj napojeno asi 95 % obyvatel.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc – podskupina Litovel. Do tohoto vodovodu je voda dodávána z prameniště Litovel přes zemní vodojem Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3 (304,55 – 299,55), který je i řídícím vodojemem celé podskupiny Litovel. Prameniště Litovel o kapacitě 250 l/s, VDJ Chudobín a hlavní výtlačné a zásobovací řady jsou v majetku VHS Olomouc a.s. Na tyto hlavní přivaděče je napojena vlastní distribuční síť SV Olomouc – podskupiny Litovel.
   Vodovodní přivaděč DN 200 – 300 napojený v tzv. propojovacím uzlu u Litovle dopravuje vodu pro skupinu obcí Březové, Lhota, Střeň, Pňovice, Dětřichov, Strukov, Žerotín a Hnojice. Na tento přivaděč je napojen přívodní řad DN 200 pro obec Náklo, ze kterého je zásobeno rovněž sídlo Mezice.
   Rozvodná vodovodní síť v obci je zhotovena z materiálu PVC v profilu DN 80 – 100 a zásobuje obec v jednom tlakovém pásmu. Řídícím vodojemem je VDJ Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla pitnou vodou ze SV Olomouc – podskupiny Litovel je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna. S dalším rozšiřováním rozvodné vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci místní části Mezice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Veřejný vodovod v obci Náklo je součástí skupinového vodovodu Olomouc podskupina Litovel. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro místní část Mezice na první dva dny 1,6 m3/d. Na další dny je to 4,84 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 310 320 340 350 360 370
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V současné době je v provozu mechanicko-biologická ČOV v obci Náklo,typ FLEXIDIBLOK s kapacitou 3000 EO (375 m3/den. Na ČOV jsou napojeny obce Náklo, Mezice a Příkazy.
   Odtok z ČOV je zaústěn do pravostranného přítoku Cholinky.
   V celé obci je vybudovaná tlaková kanalizace.
   Dešťové vody jsou odváděny samostatnou starší dešťovou kanalizací.
   Údaje o stávající kanalizaci délka kanalizační sítě - tlaková DN 50-80 2 600 m
   počet přípojek 110 ks
   % napojení 94

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odvedení odpadních vod v obci je vyřešeno, v budoucnu se nepředpokládá rozšíření kanalizační sítě.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: -
   Rekonstrukce kanalizace: -

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa