Slavětín - 7105_018_01_15001 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Slavětín

  Číslo obce PRVKUK 0018
  Kód obce PRVKUK 7105_018_01_15001
  Kód obce 552194
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1881 (7105)
  Litovel
  Číslo POU
  Název POU
  3697
  Litovel

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7105.0018.01 Slavětín 15001 150011
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Slavětín se rozkládá jihozápadně od města Litovel ve vzdálenosti cca 8 km. Leží na komunikaci II/373 Litovel – Slavětín – Konice a mimo žel. spojení. Recipientem je potok Hradečka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 424-456 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 195 195 195 214 208 210 212
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 195 195 195 214 208 210 212
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 50 200 210 212
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Slavětín není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobováni z vlastních zdrojů – převážně studní. Výhledově je uvažováno s napojením na Vodovod Litovel vybudování vlastního zdroje pitné vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci Slavětín se ve výhledu plánuje výstavba vodovodu. Vodovod bude napojen na plánovaný vodovod v Savíně. Bude vybudován VDJ s ČS Savín, který bude přívodním řádem zásobovat rozvodnou síť v Slavětíně. Celková délka vodovodní sítě pro Slavětín bude cca 3 300 m, potrubí DN 80 – 100. Pro realizaci je nutné vybudování vodovdní sítě v Savíně.
   Uvažuje se i s možností vybudování vlastního zdroje vody pro obec.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality obce Slavětín je dále uvažováno o zdroji vody pro potřeby úpravy na vodu pitnou. V současné době budeme realizovat vyhledání možného zdroje vody, včetně vytýčení pozice vrtu, podrobný hydrogeologický a geofyzikální průzkum.
   Poté by byl realizován hydrogeologický vrt.
   Bude-li nalezen kvalitní a kapacitně dostačující (vydatný) zdroj, bude obec uvažovat o tomto způsobu zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
   Následně by byl zpracován projekt.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu je závislá na dobudování vodvodu v sídle Savín a předpokládá se jako poslední etapa výstavby vodovodu Nová Ves – Savín s následným napojením obce Slavětín. Předpoklad do r. 2025 příp. dle fin. možností

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci Slavětín není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z domovních studní. V případě znehodnocení vody z domovních studní budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec Slavětín je na první dva dny 0,975 m3/d. Na další dny je to 2,93 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 191
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudovaná pouze dešťová kanalizace, která je provozována jako jednotná a je v majetku obce. Převážná část je z r. 1930, dále výstavba pokračovala v letech 1975-78. V těchto letech došlo i k zatrubnění potoka v délce cca 100 m - DN 1 200.
   Stávající stoky jsou z betonových trub DN 300-600 celkové délce 1450 m, mají dobré spádové podmínky a jsou v dobrém technickém stavu.
   OV jsou po individuálním předčištění odváděny veřejnou kanalizací do recipientu. Část zástavby má jímky na vyvážení.
   V roce 2012 a v roce 2015 byly provedeny výměny částí poškozeného nebo propadlého potrubí kanalizačního řádu a kontrola průtoku kanalizace.
   V roce 2013 došlo k realizaci kanalizačního protlaku, z důvodu havárie na řadu stávající kanalizace v obci a výměně navazující části potrubí. Protlakem tak byla odvedena OV z velké části obce (nikoli za hranice obce, jak tomu bylo dosud), ale směrem do recipientu, určeného k tomuto účelu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k velikosti a charakteru sídla nebyla dosud kanalizace a centrální ČOV zrealizována. V následujícím období je uvažováno o možné výstavbě kanalizace. Obec bude zpracovávat Studii proveditelnosti na odkanalizování obce Slavětín. Řešením by také bylo spojení více možností odkanalizování obce, tzn. část obce centrální kanalizace s ČOV a část domovní čistírny odpadních vod.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: po r. 2017

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  30 230,0 0,0 30 230,0

  Mapa