Klopina - 7106_001_01_06654 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Klopina

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK 7106_001_01_06654
  Kód obce 536687
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2003 (7106)
  Mohelnice
  Číslo POU
  Název POU
  3841
  Mohelnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7106.0001.01 Klopina 06654 66541
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Správní obec s názvem Klopina tvoří dnes dvě obecní jednotky, a sice Klopina a Veleboř, které byly administrativně spojeny v roce 1964. Obě obce, Klopina i Veleboř se rozkládají v mělkém, od Veleboře na severu po Klopinu na jihu, skloněném korytě, které dosahuje v nejvyšším místě u myslivny nad Veleboří 371 m n.v., dále se příkře svažuje do Veleboře k místnímu potoku, s průměrnou nadmořskou výškou 325 - 370 m. Odtud podle Doubravického potoka již mírně klesá do Klopiny – 300 – 315 m n.v. – Katastrální území obou obcí není příliš rozsáhlé, u Klopiny činí 518 hektarů, u Veleboře 778 hektary. Obytná zástavba se rozprostírá kolem místních komunikací.V obci je vybudována občanská vybavenost a infrastruktura. Obcí protéká Doubravický potok. V řešeném období se nepředpokládá mírný v počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 476 483 490 502 493 484 475
   přechodně bydlící 24 24 24 24 24 24 24
   celkem 500 507 514 526 517 508 499
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   588 588 588 452 444 436 428
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod v obci (378 - 300 m n.m.) byl vybudován ve druhé polovině sedmdesátých let. Jako zdroj vody slouží dvě kopané studny ve Veleboři, vedle kterých je čerpací stanice. Z té je voda dopravována do zemního vodojemu 2(100 m3 (382,30/
   378,60 m n.m.).
   Vodovodní síť je provedena z potrubí PVC, profilů DN 150 a 100 v celkové délce zhruba 6.900 m. V dolní části obce přesahují tlaky v síti normou povolených 0,6 MPa a proto je nutné snížení tlaku redukčním ventilem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování je vyhovující. Pokud by však v budoucnosti došlo k růstu potřeby vody v podnikatelské sféře či zvýšení počtu napojených obyvatel bude nutné posílit zdroje. Předpokládá se napojení na Vodovod Pomoraví a to na vodojem Úsov 2x150 m3 (343,00/339,25 m n.m.) a doplnit tak stávající zdroje o potřebnou kapacitu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Klopina není v současnosti uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu či rekonstrukcí. Předpokládané napojení na SV Dubicko (Vodovod Pomoraví ) je závislé na plnění předpokládaného růstu spotřeby vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,4 m3/den a na další dny je to 7,2 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   420 420 420 452 444 436 428
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.
   Odpadní vody z potravinářsko-zemědělské výroby.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec má vybudovanou soustavnou splaškovou kanalizaci v celkové délce 5810 m. Splaškové odpadní vody jsou odváděny na aktivační čistírnu odpadních vod s kapacitou 267 m3/den (1100 EO). Původní čistírna typu Biovit byla v roce 1994 zrekonstruována na klasickou aktivační ČOV s oběhovou aktivací. Vyprodukovaný kal je vyvážen na zemědělské pozemky. Recipientem vyčištěných odpadních vod je tok Doubravka. Čistírna odpadních vod je ve vlastnictví společnosti Úsovsko a.s. Jsou na ni čištěny kromě splaškových vod od obyvatelstva také odpadní vody ze zemědělské výroby.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém odkanalizování je vyhovující i do budoucna. Na splaškové kanalizaci však bude nutno provést dílčí rekonstrukce týkající se hlavně revizních a lomových šachet. Stávající systém likvidace odpadních vod na místní čistírně odpadních vod je v současné době vyhovující.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa