Jindřichov - 7101_010_01_06034 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Jindřichov

  Číslo obce PRVKUK 0010
  Kód obce PRVKUK 7101_010_01_06034
  Kód obce 513873
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1970 (7101)
  Hranice
  Číslo POU
  Název POU
  3794
  Hranice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3808.7101.0010.01 Jindřichov 06034 60348
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jindřichov leží severním směrem od Hranic a má 466 obyvatel. První písemná zmínka o obci je datována rokem 1499. Obec se rozprostírá v nadmořské výšce 418 m a zabírá plochu 1645 ha.
   V obci je zaznamenáván rozvoj podnikatelské sféry a je zde evidováno okolo 105 podnikatelských subjektů. V obci nalezneme základní školu pro 1 – 5 ročník, mateřskou školu a další občanskou vybavenost.
   Obec má vybudován vodovod, plyn. Splašková kanalizace zde není vybudována, v obci je jen kanalizace dešťová.
   S ohledem na stávající vývoj v počtu obyvatel se v této obci uvažuje do výhledu spíše s poklesem stavu obyvatel, bytová výstavba se v obci neuvažuje.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 466 463 460 480 480 480 480
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 466 463 460 480 480 480 480
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   304 352 400 420 420 420 420
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Jindřichov má vodovod, který je v majetku i správě obecního úřadu. Jedná se o samostatný vodovod. V roce 2003 byla vybudována nová úpravna vody o výkonu Q = 1,5 l/s a v roce 2004 byla dokončena výstavba nového zemního vodojemu o objemu 100 m3, s max. hladinou vody cca 524,00 m n.m. V roce 2003 proběhla výstavba výtlačného řadu PE (63, délky 340 m a zásobovacího řadu PVC, (160, délky cca 850 m.
   Objekt úpravny je postaven v místě zdroje podzemní vody, vrtu HV4. V objektu ÚV se upravovavuje surová voda s vyšším obsahem manganu a železa pomocí provzdušňováním, aktualizace s případným dávkováním manganistanu draselného dvoustupňovou filtraci a zdravotní zabezpečení chlornanem sodným. Filtrační jednotky – tlakové filtry jsou propírány upravenou vodou, kaly budou odváženy na ČOV, či na řízenou skládku.
   . Obec je zásobena gravitačním řadem PVC DN 100. Ke snížení tlaku pro dolní pásmo obce slouží přerušovací vodojem 20 m3, max. hlad. 471,00 m n.m. Pro horní tlakové pásmo slouží AT stanice. Bytovka Frýdecké lesní a.s. má svůj vlastní zdroj vody.
   Stáří a stav vodovodu: 1976, 1997, 2002-2004 dobrý
   Materiál a profil hl. řadů: PVC 160,100,63

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Jindřichov není kromě stávajícího vrtu dále uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou dalšího nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,5 m3/den a na další dny je to 7,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 480 480 480 480
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Jindřichov je rozložena po obou stranách vodoteče Luha, přičemž zástavba je řídká.
   Původní splašková stoka vybudována v letech 1991 – 1994 z PVC DN 300 v délce 2000 m odváděla vody přdčištěné ze septiků od části obyvatel. Stoka vedla v hlavní silnicí podél vodního toku Luha do kterého ústila.
   V roce 2015 proběhla výstavba nové ČOV pro 500 EO a dostavba stokové sítě. Bylo vybudováno 3510,5 m potrubí DN 250 a 873,5 m potrubí DN 300.
   Původní stoka byla napojena na nový systém a odvádí vody na ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledu se uvažuje se zachováním a údržbou stávajícího systému.

   Časový harmonogram

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa