Starý Maletín - 7106_005_03_09090 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Maletín

  Číslo obce PRVKUK 0005
  Kód obce PRVKUK 7106_005_03_09090
  Kód obce 540366
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2003 (7106)
  Mohelnice
  Číslo POU
  Název POU
  3841
  Mohelnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7106.0005.03 Starý Maletín 09090 90905
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Maletín je tvořena správními jednotkami Javoří, Nový Maletín a Starý Maletín. Obec Starý Maletín se rozprostírá severozápadně od obce Javoří. Administrativně spadá obec Starý Maletín pod správu obecního úřadu Maletín. Obcí prochází místní komunikace kolem kterých je soustředěna bytová zástavba. Obcí protéká vodoteč Mírovka. Na území obce je postaveno několik objektů s rekreačním charakterem. V řešeném období se předpokládá mírný nárůst v počtu obyvatel této obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 364 365 365 377 384 391 398
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 364 365 365 377 384 391 398
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   374 374 374 374 381 388 395
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancovány sídla Javoří, Nový Naletím, Starý Maletín

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod v sídle (535 - 460 m n.m.) byl budován v rámci vodovodu Krchleby - Maletín, který je součástí skupinového vodovodu Zábřeh. Z vodojemu Javoří 150 m3 (579,00/575,70 m n.m.) je voda přiváděna do sídla. Rozvodná vodovodní síť je provedena z trub lPE DN 150 a 100 a její celková délka je zhruba 2 900 m. Zejména spodní část vodovodu Starého Maletína je naprosto nevyhovující a dochází ke značným únikům vody. Část vodovodu byla předána do správy ŠPVS Šumperk, zbývající část se k předání připravuje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající vodovodní systém je vyhovující, ale do výhledu bude nutné řešit spodní část vodovodu Starý Maletín. Obec má zpracovaný územní plán a projektovou dokumentaci, která řeší postupnou rekonstrukci nevyhovujících částí vodovodu v dolní části obce Starý Maletín.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Starý Maletín není v současnosti uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba a rekonstrukce vodovodu: v průběhu řešeného období dle ekonomických možností.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován samostatný veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,9 m3/den a na další dny je to 5,7 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 356
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Sídlo nemá v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v septicích a biologických septicích. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány v jímkách na vyvážení. V roce 1989 obec postavila na území Starého Maletína dva panelové domy o 22 b.j. a k těmto vybudovala domovní ČOV na kterou vzhledem k její dostatečné kapacitě připojila i stávají dům o 5 b.j.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V celém sídle je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace bude vybudována z plastového potrub, profilů DN 250, 300 v celkové délce zhruba 3 200 m.
   Pro čištění splaškových odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové aktivační čistírny odpadních vod s kapacitou 75 m3/den. Vzhledem k tomu, že obec leží v povodí vodárenského toku Mírovka, je nutný III. stupeň čištění odpadních vod. Vyprodukovaný kal vyvážen na zemědělské pozemky.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou kanalizace. Výstavba kanalizace je navržena do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa