Mírov - 7106_006_01_09552 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Mírov

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK 7106_006_01_09552
  Kód obce 569381
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2003 (7106)
  Mohelnice
  Číslo POU
  Název POU
  3841
  Mohelnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7106.0006.01 Mírov 09552 95524
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec je členěna na sídelní celky Mírov, Míroveček a Mírovský Grunt, které spolu bezprostředně sousedí a proto návrh je proveden pro obec jako celek. Obec Mírov se rozprostírá na ploše 1359 ha položených severozápadně od města Mohelnice a je od něj vzdáleno cca 5 km.V obci je vybudována plná občanská vybavenost a infrastruktura. Obcí protéká potok Míroveček, který se vlévá do Mírovky. Bytová zástavba je soustředěna zejména kolem místních komunikací. V obci se nachází Ústav nápravné výchovy. V řešeném období se předpokládá jen velmi malý nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Na území Mírova je postaveno rovněž několik objektů s rekreačním charakterem a v nich má částečný pobyt cca 60 rekreantů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 430 440 450 389 392 396 400
   přechodně bydlící 52 52 52 60 60 60 60
   celkem 482 492 502 449 452 456 460
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   360 373 385 314 317 320 324
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod v Mírově (405 - 380 m n.m.) měl dva zdroje vody. Z prameniště severovýchodně od obce směrem na Krchleby, s vydatností cca 0,6 l/s byla voda přiváděna gravitačním řadem do zemního vodojemu 2(80 m3 (455,10/451,40 m n.m.) a z něj do vodovodní sítě. Do tohoto vodojemu byla přiváděna i voda z úpravny vody na jižním okraji obce s kapacitou 6,0 l/s. Zdrojem vody byl potok Mírovka, se značně proměnlivou kvalitou vody. Tím vznikali problémy při úpravě vody a upravená voda často neodpovídá normě na pitnou vodu ČSN 75 7111. Vzhledem k problémům s kvalitou vody z úpravny vody, ale i provozním nákladům na provoz úpravny, bylo provedeno přepojení vodovodu obce na systém skupinového vodovodu Mohelnice. Přepojením se docílilo snížení provozních nákladů a zejména je zajištěna stálá kvalita vody. Přepojení bylo provedeno v návaznosti na přivedení pitné vody ze skupinového vodovodu Mohelnice do obce Řepová výtlačným řadem DN 100 délky 2658 m ze zrychlovací čerpací stanice Křemačov. Výtlačný řad dopravuje vodu do vodojemu Řepová 100m3 (416,45 – 413,70). Ve vodojemu je situována čerpací stanice, která čerpá vodu výtlačným řadem DN 100 délky 1296 m do stávajícího vodojemu2(80 m3 (455,10 - 451,40 m n.m) .
   Rozvodná vodovodní síť v Mírově je z litinového potrubí DN 100 a 80 a její celková délka je zhruba 1700 m.
   Obyvatelé Mírovečku (390 - 330 m n.m.) a Mírovského Gruntu (330 - 325 m n.m.) jsou v současnosti zásobeni z domovních studní.
   Původní prameniště vodovodu včetně úpravny vody Mírov jsou mimo provoz.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec byla přepojena na skupinový vodovod Mohelnice. Tím se vyřešily problémy s kvalitou a množstvím pitné vody
   S ohledem na malou zastavěnost Mírovečku a Mírovského Gruntu, budou i nadále pro zásobování vodou využívány domovní studny. Pokud se splní předpoklady ÚP a v těchto sídlech bude zahájena výstavba rodinných domků, je možné napojit nový veřejný vodovod na vodovodní síť Mírova.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Mírova není v současnosti uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období není navržena výstavba vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 2,2 m3/den a na další dny je to 6,5 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   256 256 256 314 317 320 324
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci je vybudována splašková gravitační kanalizace PVC DN 250-300 celkové délky 5 810 m. Na stokové síti je vybudovaná jedna ČS s výtlakem dl. 309,6 m. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV v k.ú. Mírovský Grunt kapacity 1000 EO (210 m3/d).Dále se v obci nachází stará dešťová kanalizace dl. 1050 m, která je zaústěna do potoka Míroveček.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Míroveček, Mírovský Grunt, samoty a polosamoty v k.ú. Míroveček a Mírovský Grunt se s ohledem na velikost sídla a odlehlosti od centra obce se s výstavbou veřejné kanalizace neuvažuje. Likvidace odpadních vod bude i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit funkčnost domovních čistíren a kontrolovat pravidelné vyvážení vyprodukovaného kalu. Předpokládá se, že tento bude vyvážen alespoň dvakrát ročně a mimo vegetační období využíván v zemědělství.

   Časový harmonogram
   Výstavba splaškové kanalizace se nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa