Podolí - 7106_007_05_12432 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Mohelnice

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK 7106_007_05_12432
  Kód obce 540471
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2003 (7106)
  Mohelnice
  Číslo POU
  Název POU
  3841
  Mohelnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7106.0007.05 Podolí 12432 124320
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Podolí se rozprostírá západně od města Mohelnice a v současné době prakticky navazuje na město Mohelnice. Administrativně obec spadá pod správu městského úřadu Mohelnice.Obcí prochází místní komunikace a protéká Podolský potok.Obytná zástavba je převážně soustředěna kolem místních komunikací a tvoří ji zejména rodinné domky. Dle podkladů žije v současnosti v obci 260 trvale bydlících obyvatel a v řešeném období do roku 2015 by tento stav počtu obyvatel měl zůstat nezměněn.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 260 260 260 372 385 404 422
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 260 260 260 372 385 404 422
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   210 215 220 335 347 364 380
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod v sídle (320 - 298 m n.m.) byl vybudován v roce 1995. Voda je přiváděna z nadzemního vodojemu Mohelnice - Podolí 2x2.100 m3 (328,50/323,50 m n.m.) zásobovacím řadem DN 150. Kromě Podolí je tímto řadem zásobován i Újezd a Horní Krčmy. Vlastní vodovodní síť je z potrubí PVC, profilů DN 100 a 80 a její celková délka je zhruba 6 163 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Podolí není v současnosti uvažován žádný zdroj vody vhodný pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na vodovod z Mohelnice a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,3 m3/den a na další dny je to 3,9 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 335 347 364 380
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V celé obci vybudována nová kanalizační síť. Oddílná splašková kanalizace je vybudována z PE a litinových trub, profilů DN 250 a 300 v délce zhruba 2 300 m, včetně hlavního stoky, kterou jsou odpadní vody přivedeny do kanalizační sítě Mohelnice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Časový harmonogram
   Není uvažováno s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa