Palonín - 7106_009_01_11747 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Palonín

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7106_009_01_11747
  Kód obce 540595
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2003 (7106)
  Mohelnice
  Číslo POU
  Název POU
  3841
  Mohelnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7106.0009.01 Palonín 11747 117471
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Palonín se rozprostírá na ploše 537 ha situovaných mezi městem Litovel a Mohelnice, cca 2 km pod obcí Loštice. Obcí protéká Palonínský potok a prochází jen místní komunikace.Obytná zástavba je vesměs soustředěna kolem místních komunikací a je tvořena převážně rodinnými domky.V obci je vybudována občanská vybavenost a částečně i infrastruktura.V řešeném období se předpokládá mírný pokles ve stavu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 334 332 330 341 370 390 390
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 338 336 334 345 374 394 394
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   324 324 324 338 367 386 386
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Veřejný vodovod v Paloníně (287 - 264 m n.m.) byl vybudován začátkem sedmdesátých let. Původně byla vody získávána ze dvou kopaných studní. Odtud byla čerpána do věžového vodojemu 200 m3 (317,00/311,50 m n.m.). Z důvodu zhoršení kvality vody byl veřejný vodovod v obci napojen 1705 m dlouhým přívodním řadem DN 100 na vodojem v Lošticích 2 x 650 m3 (317, 50 – 312,0)
   Vodovodní síť je z litinového potrubí profilu DN 100 a její celková délka je zhruba 4 200 m. Původní zdroje vody a vodojemem jsou mimo provoz.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec uvažuje s vybudováním nového vlastního zdroje vody.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Palonín uvažuje obec o vybudování nového vlastního zdroje surové vody, vrt HV9, který se nachází za dálnicí D35.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,7 m3/den a na další dny je to 5,1 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 338 367 386 386
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Vzhledem k mělkému založení starého kanalizačního potrubí obec začala budovat jednotnou kanalizaci, která je rozvržena do šesti staveb včetně ČOV. Dnes má obec asi 5 340 m kanalizačního potrubí. Odpadní vody jsou zatím čištěny v septicích, jejich přepady jsou zaústěny do kanalizace. Některé rodinné domky mají vybudovány jímky na vyvážení. V obci jsou vybudovány 3 domovní čistírny. Recipientem odpadních vod je Palonínský potok.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu stávající kanalizace, její netěsnosti kdy odpadní vody jsou vsakovány a v případě zvýšení hladiny spodní vody jsou zase splašky značně naředěny. Navrhujeme vybudování nové splaškové kanalizace která bude zakončena mechanicko biologickou čistírnou odpadních vod s kapacitou 47 m3/den. Vyprodukovaný kal bude vyvážen na zemědělské pozemky.
   Stávající kanalizace bude odvádět pouze dešťové vody.

   Časový harmonogram
   Výstavba splaškové kanalizace a ČOV se předpokládá po roce 2020

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa