Police - 7106_011_01_12530 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Police

  Číslo obce PRVKUK 0011
  Kód obce PRVKUK 7106_011_01_12530
  Kód obce 540731
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  2003 (7106)
  Mohelnice
  Číslo POU
  Název POU
  3841
  Mohelnice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3809.7106.0011.01 Police 12530 125300
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Police se nachází cca 2 km severozápadně od obce Úsov směrem na obec Dubicko a rozprostírá se na ploše 562 ha. Za obcí Policí směrem k Úsovu je Polický rybník, který je napájen vodou z potoka Rohelnice, který protéká obcí Police.Středem obce prochází silnice vedoucí z Úsova na Zábřeh. Bytová zástavba je soustředěna zejména kolem Rohelnického potoka a rovněž kolem komunikací procházejících obcí. V obci je vybudována jen minimální občanská vybavenost a infrastruktura. Na území Police, zejména v lokalitě k rybníku je postaveno několik rekreačních obydlí a chat v nichž žije cca 25 osob s částečným pobytem – rekreantů. V řešeném období se předpokládá stejný počet trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 245 245 245 223 213 206 200
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 270 270 270 248 238 231 225
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   143 172 200 198 190 185 180
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obyvatelé obce (300 - 275 m n.m.) byli zásobeni z domovních studní. Kvalita vody v nich nebyla dobrá, hlavně koncentrace dusičnanů byly prakticky trvale nad limitem ČSN. Bylo navrženo napojení obce na regionální systém „Vodovod Pomoraví“. V roce 1996, byly v obci vybudovány rozvodné sítě a vodovod byl napojen na regionální systém „Vodovod Pomoraví“. Police je zásobována podzemní vodou z úpravny vody Dubicko. Výtlačný řad přivádí vodu do zemního vodojemu Úsov 2x150 m3 (343,00/339,25 m n.m.), který slouží k akumulaci vody pro Polici a Úsov. Rozvodná vodovodní síť v obci je provedena z potrubí PVC, profilů DN 100 a 80, v celkové délce 2 940 m. Na tento vodovod je v současnosti napojeno cca 70 b.j. z celkového počtu 88 b.j., zbývající jsou zásobeny dosavadním způsobem, t.j. z domovních studní. V severní části obce funguje lokální vodovodní systém s vlastním zdrojem vody pro cca 3 nemovitosti.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování vodou je vyhovující i do budoucna a s výstavbou nových zařízení se neuvažuje. Do výhledu se uvažuje s dalším napojením bytových jednotek, které jsou zatím zásobeny z domovních studní. Toto napojení si vyžádá pouze vybudování domovních přípojek vody.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality území Police není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou kromě místního zdroje – studny, která je uvažována pouze jako rezervní zdroj.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod který je napojen na regionální systém „Vodovod Pomoraví“ a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,3 m3/den a na další dny je to 3,6 m3/den.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 0 162
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec nemá v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých objektů jsou čištěny v septicích nebo jsou shromažďovány v jímkách na vyvážení. V prostoru kolem OÚ je vybudována dešťová kanalizace v délce 164 m. V obci je vybudována jedna trasa splaškové kanalizace. Recipientem odpadních vod je potok Rohelnice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V celé obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace bude vybudována z kameninových trub DN 300 v celkové délce 3 460 m. V obci je navrženo vybudování gravitačního systému.
   Pro čištění splaškových odpadních vod bude vybudována nová čistírna odpadních vod s dlouhodobou aktivací s nitrifikací, denitrifikací a úplnou aerobní stabilizací kalu. Kapacita ČOV bude 35 m3/den. Vyprodukovaný kal bude alespoň dvakrát ročně vyvážen na zemědělské pozemky.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace a ČOV: po roce 2030

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa