Blatec - 7107_002_01_00520 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Blatec

  Číslo obce PRVKUK 0002
  Kód obce PRVKUK 7107_002_01_00520
  Kód obce 500801
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0002.01 Blatec 00520 5207
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Blatec je středně velká obec místního významu. Nachází se jižně od města Olomouc ve vzdálenosti cca 7 km. Středem obce protéká říčka Romza.
   KÚ prochází železniční trať Olomouc – Prostějov a komunikace III. tř.
   Zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 221-228 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 564 567 570 636 648 660 671
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 564 567 570 636 648 660 671
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 636 648 660 671
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Blatec má vybudovaný vodovod, který je napojen na skupinu Vodovodu Pomoraví. Přívodní řad DN 300 napojený v šachtě (MO) před VDJ Tabulový vrch dopravuje vodu do Slavonína a Nemilan. Na tento přivaděč DN 300 je napojen přívodní řad DN 200 délky 4 400 m, který dopraví vodu do obce Blatec. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena v profilech DN 80 – 100 v celkové délce 5 200 m, a obec zásobuje v jednom tlakovém pásmu z řídícího VDJ Křelov.
   Na přívodní řad DN 200 Slavonín – Blatec bude rovněž výhledově napojena obec Kožušany – Tážaly.
   Výhledově se předpokládá protažení přívodního řadu až do vodojemu Drahlov. Protažením přívodního řadu až do vodojemu Drahlov bude možné dopravovat vodu ze skupinového vodovodu Olomouc do skupinového vodovodu Dub nad Moravou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování obce vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Blatec není uvažován žádný zdroj vody pro potřeby úpravy na vodu pitnou

   Časový harmonogram
   Neuvažuje se s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě znehodnocení vody v domovních studních budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Po vybudování veřejného vodovodu budou napojeni skupinový vodovod Olomouc.Minimální množství vody v době krizové situace je pro obec Blatec na první dva dny 2,8 m3/d. Na další dny je to 8,46 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 610 620 630
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V současné době je obec odkanalizována nesoustavnou kanalizací (nyní je provozována jako jednotná ), budovanou postupně bez návaznosti jednotlivých staveb. Výpusti jsou nepřístupné z důvodů zatrubnění toku Romza v r. 1986. Stávající kanalizace je v majetku a správě obce. Stoková síť je provedena z trub betonových DN 300 – 600, v celkové délce cca 2 950 m a s vyjimkou kanalizace, která byla budována v 70. letech je nevyhovující. Tento stav není v souladu s právním řádem, proto je nutné vybudování nové kanalizace.
   ZD vypouští do kanalizace splaškové vody předčištěné v biologickém septiku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V navrhovaném období je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace s ukončením na mechanicko - biologické ČOV. Celková délka je 4749,0 m kanalizačního potrubí, z toho 506,5 m výtlačného potrubí v profilu PE - DN 80. Navržená mechanicko - biologická ČOV má kapacitu 600 EO. Odtok z ČOV bude zaústěn do potoka Romza.
   Lokalita Kocanda bude odkanalizována na ČOV Kožušany - Tážaly, která je již v provozu. Odpadní vody je nutno do této ČOV čerpat.
   Délka kanalizační sítě – 4749,0 m
   Potrubí PE DN 80 - 506,5 m
   Potrubí DN 250 - 4242,5 m
   ČOV - 600 EO - 72,60 m3/den

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: předpoklad do roku 2021

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 32 640,0 32 640,0

  Mapa