Bohuňovice - 7107_003_01_00643 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bohuňovice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK 7107_003_01_00643
  Kód obce 500852
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0003.01 Bohuňovice 00643 6432
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Dané území se nachází ve střední části kraje mezi městy Olomouc a Šternberk. Dopravně jsou Bohuňovice napojeny st. silnicemi III. tř. na silnici I/46 Olomouc – Šternberk – Rýmařov. Obcí též prochází žel. trať Olomouc – Šternberk a jižně od zástavby protéká Trusovický potok.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 220-232 m n.m
   Obec leží v pásmu CHOPAV, západně od Mor. Loděnice je vnější PHO prameniště Černovír.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 377 2 414 2 450 2 535 2 621 2 698 2 681
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 2 377 2 414 2 450 2 535 2 621 2 698 2 681
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 1 375 2 250 2 535 2 621 2 698 2 681
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Obec Bohuňovice má vybudovaný obecní vodovod s vlastním zdrojem vody. Zdrojem vody je vrt HV-1 v lokalitě Moravská Loděnice. U zdroje je umístěna úpravna vody o kapacitě 7,0 l/s + čerpací stanice. Úprava vody bude spočívat v odstranění Fe a Mn. Vodovodní síť je zhotovena z PE v profilech DN 80 – 250 v celkové délce 15 191 m, zásobování bude je řešeno v jednom tlakovém pásmu z věžového VDJ Bohuňovice 577 m3 (264,60-260,00).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající stav zásobování vodou je vyhovující a zůstane zachován.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Pro účely zásobování pitnou vodou se předpokládá využít stávající zdroj vody vrt-Z 7 má ověřenou min. vydatnost 7,0 l/s a má vyhlášena PHO. Jiný zdroj vody není uvažován pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V případě přerušení dodávky vody ze zdroje budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, z přistavených cisteren a balenou vodou.Minimální množství vody pro obec Bohuňovice je v v době krizové situace na první dva dny 11,8 m3/s.Na další dny je to 35,7 m3/s.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem věžový Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 330 2 368 2 405 2 282 2 500 2 650 2 655
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Kanalizační síť byla budovaná postupně. Nejstarší úseky jsou z let 1936-37, dále výstavba pokračovala po druhé světové válce až do současnosti. Kanalizace je provedena jako gravitační se čtyřmi čerpacími stanicemi. Je z betonových a PVC trub DN 300 - 1000 a je v majetku a ve správě obce. Až na krátké úseky je v dobrém technickém stavu. V následujících letech je nutno vyloučit balastní vody a vody ze stávajících meliorací.
   Poměrně hustá síť jednotné kanalizace má dva odlehčovací objekty a je ukončena na mechanicko-biologické ČOV typ Sigma Hranice s kapacitou 4000 EO . Odtok z ČOV je zaústěn do náhonu ústícího do Trusovického potoka. Vyprodukovaný kal je odvážen na vlastní skládku.
   ZD má splaškové vody svedeny do jímek na vyvážení. Moravskoslezské dřevařské závody jsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Benzina má vlastní ČOV.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě 13 760 m
   ČOV (4000 EO) 1726 m3/den

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období je uvažováno s rekonstrukcí starších netěsných kanalizačních řadů DN 300-400 v délce cca 5000 m. Dále bude rovněž nutná rekonstrukce kanalizačního sběrače DN 1000 v celkové délce 1000 m. Po provedení rekonstrukce stoky v severní části obce (úprava spádů) bude možno zrušit stávající čerpací šachtu. V rámci rekonstrukcí je nutno před odlehčovacím objektem uprostřed obce vybudovat dešťovou zdrž. Dále je nutno ze stokové sítě vyloučit balastní vody.
   V nejbližší době je předpoklad dobudování kanalizačních stok v lokalitě určené pro novou zástavbu RD a uvažovanou průmyslovou zónu v severní části obce. Jedná se celkem o cca 2 000 m splaškové kanalizace DN 300.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: dle projektové a stavební připravenosti uvažovaných lokalit
   Rekonstrukce kanalizace: dle finančních možností

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 45 310,0 45 310,0

  Mapa