Bukovany - 7107_004_01_01592 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bukovany

  Číslo obce PRVKUK 0004
  Kód obce PRVKUK 7107_004_01_01592
  Kód obce 552402
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0004.01 Bukovany 01592 15920
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bukovany leží východně od okresního města ve vzdálenosti cca 4 km a severně od města Velká Bystřice. Zástavbou prochází komunikace III. tř. Velká Bystřice – Bukovany – Droždín a prochází zde příkop ústící do řeky Bystřice.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 263-274 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 419 435 450 642 697 752 807
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 419 435 450 642 697 752 807
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 0 752 807
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Bukovany není doposud vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni z domovních studní. Dle odborného posudku, který byl na základě objednávky obce pro celé území intravilánu obce zpracován, je predikován trvalý rasantní úbytek zásoby podzemní vody v zájmovém území v následujícím desetiletí, a tedy trvalé postupné snižování vydatnosti domovních studní v následujících letech. Zároveň je konstatováno trvalé postupné zhoršování kvality vody v domovních studních.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době jsou v zájmovém území zřízeny dva průzkumné vrty BV1a BV2. Vrt BV1 má dostatečnou kapacitu pro stávající i návrhový stav zájmového území a je proveden a vystrojen v souladu s příslušnými normami a vyhláškami tak, že je technický stav odpovídá bez nároku na změny parametrům vodního zdroje pro hromadné zásobení pitnou vodou. Vrt BV1 bude legislativně převeden na jímací objekt. Vrt BV2 bude nevyužívaný a připravený pro případné budoucí napojení do systému zásobení, jako záložní zdroj pitné vody pro zájmové území Bukovan.
   Severovýchodně od obce na pozemku 763 bude vystavěn nový dvoukomorový vodojem o celkovém objemu 110 m3. Nádrže vodojemu z odstředivě litého sklolaminátu budou zcela zasypány izolační vrstvou zeminy. Na nádrže VDJ bude navazovat armaturní komora, rovněž z odstředivě litého sklolaminátu.
   Do vodojemu bude zaústěn výtlak z vrtu BV1. Vzhledem k tomu, že vodojem nemá dostatečnou nadmořskou výšku, aby mohlo být celé zájmové území Bukovan zásobeno gravitačně, bude v armaturní komoře osazena automatická tlaková stanice, která zabezpečí dostatečný tlakové poměry v rozvodné síti.
   Rozvodná síť vykrývá celé zájmové území Bukovan a je dostatečně dimenzována i pro zásobení rozvojových lokalit v ponávrhovém období. Zásobování bude řešeno v jednom tlakovém pásmu.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Bukovany je tedy pro zásobení Bukovan v návrhovém a v ponávrhovém období realizován zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou pro hromadné zásobení pitnou vodou. Úprava vody bude spočívat v sanitárním zabezepčení pitné vody dávkováním NaClO do přívodního potrubí do VDJ a ve snížení koncentrace radonu aerací.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu: 2020 - 2023

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z domovních studní. V případě znehodnocení místních zdrojů vody budou obyvatelé zásobeni z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizové situace je pro obec Bukovany na první dva dny 3,6 m3/d. Na další dny je to 10 m3/d.
   V ponávrhovém období se počítá s možností (v případě dlouhodobých výpadků zdrojů BV1 a BV2) s možností napojit vodovodní síť Bukovan na skupinový vodovod Olomouc, a to z koncové větvě vodovodní sítě obce Droždín.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Návrh UR/54/39/2018
  Vodojem Návrh UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 409 428 640 695 752 807
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Bukovany je vybudovaná nová tlaková kanalizace, která je v majetku Svazku obcí Bystrovany a Bukovany. Tlaková kanalizace je provedena z PE trub DN 40 – 100 v celkové délce 4 317,0 m. Odpadní vody z obce jsou pak přivedeny řadem PE DN 150 délky 1 998,0 m na ČOV Bystrovany.
   Dále je v obci provedena dešťová kanalizace převážně z roku 1920 z betonových trub DN 300-800 v délce cca 2 300,0 m.
   Údaje o tlakové kanalizaci
   délka kanalizační sítě 6 315 m
   čištění odpadních vod na ČOV Bystrovany

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve výhledovém období se počítá s napojením rozvojových ploch na stávající systém tlakové kanalizace. Odpadní vody splaškové budou tedy i v návrhovém stavu odváděny stávajícím kanalizačním tlakovým řadem do koncové šachty jednotné kanalizační soustavy obce Bystrovany a na ČOV svazku obcí Bukovany - Bystrovany. Veškeré odpadní dešťové vody (tedy vody z pojížděných komunikací a zpevněných kontaminovaných ploch) budou odváděny stávajícími a nově zřízenými stokami dešťové kanalizace do stávajícího recipientu dešťových vod – bezejmenné vodoteče, situované jižně od zástavby Bukovan. Pro zachování stávajících odtokových poměrů je navržena dostatečná retardace odtoku dešťových vod akumulací a regulovaným odtokem v zařízení dešťové nádrže, situované na pravém této bezejmenné vodoteče.
   Rozvoj v sídelních útvarech Bukovany a Bystrovany je determinován kapacitou stávající ČOV svazku obcí Bukovany - Bystrovany (2150 EO). Rozvoj obou obcí, tj. územními plány obou obcí predikovaná výstavba v rozvojových plochách povede k nárůstu počtu napojených EO na ČOV – počet napojených EO v cílovém roce bude 2088 EO a volná kapacita ČOV bude tedy 62 EO tj. pouze 2,8% projektovaného látkového zatížení ČOV.
   Vzhledem k tomu že na konci návrhového období bude již projektovaná kapacita ČOV vyčerpána, ponechává se v územním plánu územní rezerva pro výstavbu autonomní ČOV Bukovany s kapacitou 800 EO.

   Časový harmonogram
   Rozšíření kanalizace dle projektové a stavební připravenosti uvažovaných lokalit, výstavba vlastní ČOV v Bukovanech pro 800 EO dle finančních možností obce a finanční situace svazku obcí Bystrovany - Bukovany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Retenční nádrž Návrh UR/54/39/2018
  ČOV Návrh UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  35 814,0 0,0 35 814,0

  Mapa