Žerůvky - 7107_005_02_01668 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Bystročice

  Číslo obce PRVKUK 0005
  Kód obce PRVKUK 7107_005_02_01668
  Kód obce 500879
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0005.02 Žerůvky 01668 16683
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Sídlo Žerůvky se nachází jihozápadně od krajského města ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí prochází silnice III tř. Bystročice - Žerůvky – Hněvotín. Jihozápadním okrajem zástavby protéká řeka Blata.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 212-218 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 204 202 200 209 218 226 235
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 204 202 200 209 218 226 235
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 188 196 203 212
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance
   Bilancováno společně s obcí Bystročice v rámci popisu lokality Bystročice.

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Žerůvky je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obce Bystročice, byl postaven v roce 1997 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel.
   Zdrojem vody je SV Olšany – Dubany (okr. Prostějov) – jímací území Olšany. Tento SV je v majetku a správě Vak Prostějov a.s. Přívodní řad PVC DN 150 je napojen na výtlak Olšany – Dubany a dopravuje vodu do obce Bystročice. Na vodovodní síť Bystročic je přímo napojena rozvodná vodovodní síť sídla Žerůvky. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z PVC v profilech DN 80 – 100 a zásobuje obec v jednom tlakovém pásmu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování sídla Žerůvky pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachováno i do budoucna.
   Počítá se s prodloužením stávající vodovodní sítě, a to v délce cca 2 000 m v lokalitách výstavby RD.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci lokality Žernůvky není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodu dle finančních možnstí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Vodovod v obci Bystročice - Žerůvky je napojen na skupinový vodovod Dubany – Olšany jedním přívodním řadem. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, z přistavených cisteren a balenou vodu. Minimální množství vody pro obec Bystročice – Žerůvky je na první dva dny 2,9 m3/d. Na další dny je to 9,0 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 179 188 215 223
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje
   Bilancování společné pro – Bystročice a Žerůvky

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Žerůvky je vybudovaná kombinovaná stoková síť, která je v majetku a správě obce. Starší část kanalizace (betonové trouby DN 300-600) z let 1930 a 1975-80 je jednotná, novější stoky jsou splaškové (cca 20% trub z PVC DN 300). V roce 1993 byl dobudován sběrač „A“, který tvoří základ kanalizačního systému s napojením na ČOV Olšany. Na kanalizaci jsou osazeny odlehčovací objekty (celkem 3). V sídle Žerůvky je umístěna čerpací stanice, další čerpací stanice je v jižní části zástavby Bystročic. Pomocí nich jsou odpadní vody dopravovány potrubím lPe DN 200 a 90 na ČOV Olšany.
   V odlehlejších částech zástavby je osazeno 5 malých domovních ČOV.
   Údaje o stávající kanalizaci (Bystročice + Žerůvky)
   délka kanalizační sítě 6 600 m
   ČS splaškových vod 2 ks

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající rozsah stokové sítě je dostačující je možnost napojení až 95 % usedlostí. V návrhovém období je nutno předpokládat postupnou rekonstrukci starších nevyhovujících úseků kanalizace.
   Počítá se s rekonstrukcí stávající kanalizace a s prodloužením kanalizace k novým lokalitám pro bydlení a komerční využití v délce cca 5 000 m.

   Časový harmonogram
   Rozšíření kanalizace dle fianančních možností.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 000,0 20 000,0 25 000,0

  Mapa