Bystrovany - 7107_006_01_01669 - stav 1. 1. 2022

 1. Obec

  Bystrovany

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK 7107_006_01_01669
  Kód obce 547026
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0006.01 Bystrovany 01669 16691
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bystrovany leží asi 1 km východně od Olomouce a rozkládá se severně od komunikace I/35 Olomouc – Lipník a východně od komunikace III. třídy do Dolan. Katastrem a obcí samou prochází železniční trať Olomouc – Krnov. Zástavba se rozprostírá na obou březích říčky Bystřice v nadmořských výškách 227-231 m n.m.
   Západní částí obce prochází pásmo CHOPAV

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 680 690 700 1 040 1 022 1 200 1 481
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 680 690 700 1 040 1 022 1 200 1 481
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   630 640 650 988 1 022 1 200 1 481
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Bystrovany je vybudován veřejný vodovod, který je z větší části v majetku VHS Olomouc a.s. Provoz vodovodu zajišťuje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod byl stavěn postupně od roku 1956 a v současné době je na něj napojeno asi 95 % obyvatel. Část vodovodu je v majetku obce a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. jej pouze spravuje.
   Zdrojem vody je skupinový vodovod Olomouc. Dříve byla obec zásobena řadem DN 250 přes ČS Bělidla z města Olomouc. Nyní je zásobování řešeno z přivaděče DN 300 ze zemního vodojemu Droždín 2 x 5 000 m3 (282,90 – 277,90), který pokračuje přes Bystrovany do Velké Bystřice.
   Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z litiny a PVC v profilech DN 80 – 100 a zásobuje obec v jednom tlakovém pásmu. Délka vodovodní sítě 3 750 m .

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce Bystrovany pitnou vodou ze skupinového vodovodu Olomouc je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Výhledově je uvažováno s rozšířením vodovodní sítě dle ÚP v celkové délce asi cca 1950 m pro potřeby navrhované zástavby rodinných domů.


   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   V rámci obce Bystrovany není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.

   Časový harmonogram
   Výstavba vodovodu pro zástavbu předpokládanou dle územního plánu bude probíhat podle rozvoje jednotlivých lokalit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Olomouc. Obec je možné za určitých okolností zásobovat nejen z vodojemu Droždín ale také tak jak byla zásobována dříve z ČS Bělidla. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody pro obec Bystrovany v době krizové situace je na první dva dny 3,4 m3/d. Na další dny je to 10,2 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 625 665 988 1 022 1 200 1 481
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Bystrovany je vybudovaná nová jednotná kanalizace, která je v majetku Svazku obcí Bystrovany a Bukovany. Odpadní vody z obou obcí jsou čištěny v ČOV Bystrovany o kapacitě 280,0 m3/d (2150 EO). Gravitační kanalizace v Bystrovanech je zhotovena z PVC trub DN 250 – 400 v celkové délce 3 350,0 m. Pod zástavbou jsou na obou březích řeky Bystřice provedeny sdružené objekty I a II se dvěma čerpacími stanicemi, odkud jsou odpadní vody dopraveny výtlačnými řady V1, V2, V1+V2 v celkové délce 505,0 m do ČOV Bystrovany.
   Dále je v obci provedena rovněž dešťová kanalizace převážně ze 70.-80. let z betonových trub DN 300-800 v délce cca 3700,0 m.
   Údaje o jednotné kanalizaci
   délka kanalizační sítě 3 855,0 m
   ČS 2 ks
   ČOV Bystrovany 280,0 m3/d (2150 EO).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je v obci vybudována nová jednotná kanalizace, která pokrývá převážnou část obce. Výhledově je uvažováno s rozšířením kanalizační sítě dle ÚP pro potřeby navrhované zástavby rodinných domů.

   Aktualizace 2021

   Bude intenzifikována ČOV o kapacitě 2150 EO na 2800 EO a současně zkapacitněno potrubí výtlaku V1 vedeného ze sdruženého objektu I. Nové potrubí V1 (délka cca 173,5 m) bude zaústěno do nové gravitační stoky V, do které bude současně přepojen výtlak V2 (délka cca 6 m) ze sdruženého objektu II. Stoka V (délka cca 310 m)bude zaústěna do čerpací stanice s dešťovou zdrží v areálu ČOV. Ve sdružených objektech dojde k výměně vystrojení včetně čerpadel.

   Výhledově je dále uvažováno s rozšířením kanalizační sítě dle územního plánu pro potřeby navrhované zástavby rodinných domů (předpoklad cca 1400 m). V souvislosti s rozvojem obce je uvažováno se zkapacitněním stávající stokové sítě v případě kapacitních problémů. Současně se uvažuje o obnově některých stávajících stok (předpoklad DN300-DN600, cca 1100 m).

   Časový harmonogram

   Termín zkapacitnění ČOV a související kanalizace  (stoka V, výtlak V1 a V2) závisí na finančních možnostech investora. 

   Výstavba kanalizace pro zástavbu předpokládanou dle návrhu územního plánu a případné zkapacitnění stok nebo jejich obnova bude probíhat podle rozvoje jednotlivých lokalit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Vodovody:  6, 185 mil Kč

  Kanalizace: 33, 938 mil Kč

  Celkem: 40, 122 mil Kč

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 185,0 33 938,0 40 123,0

  Mapa