Doloplazy - 7107_009_01_03050 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Doloplazy

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK 7107_009_01_03050
  Kód obce 568392
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0009.01 Doloplazy 03050 30503
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Doloplazy se rozkládá východně od města Olomouc ve vzdálenosti cca 11 km. Leží na komunikacích II/436 Kocourovec – Doloplazy – Tršice – Přerov a III. tř. Doloplazy – Velký Týnec. Zástavbou protéká potok Týnečka.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 289-330 m n.m.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 209 1 215 1 220 1 359 1 393 1 427 1 461
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 1 209 1 215 1 220 1 359 1 393 1 427 1 461
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   868 937 1 005 1 223 1 254 1 284 1 315
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Doloplazy je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obce, byl postaven v roce 1994 a v současné době je na něj napojeno asi 90% obyvatel.
   Zdrojem vody jsou dvě vrtané studny o vydatnosti 3,0 l/s a 1,3l/s, odkud je voda čerpána přes odkalovací nádrž výtlačným řadem PE DN 80 délky 900 m do ÚV + VDJ 2 x 150 m3 (ÚV – odstranění Fe, Mn, radonu + hygienické zabezpečení vody). Ze zemního VDJ Doloplazy 2 x 150 m3 (331,55 – 328,5) je obec zásobována vodou ve dvou tlakových pásmech. Dolní tlakové pásmo přímo z VDJ, pro horní tlakové pásmo je ve vodojemu osazena AT stanice. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z materiálů PVC a PE v profilech DN 80 – 100.
   délka přívodního řadu 900 m
   délka vodovodní sítě 6 756 m

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce Doloplazy pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Rozvodná vodovodní síť pokrývá celé území obce a s jejím dalším rozšiřováním se v nejbližší době počítá jen do nových stavebních lokalit.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Je třeba hledat další zdroj vody, neboť oba vrty již vykazují zvýšené množství písku v čerpané vodě a jsou za zenitem životnosti. V roce 2014 byla pro

   Časový harmonogram
   Během řešeného období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován samostatný vodovodní systém, který není součástí žádného skupinového vodovodu. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatele zásobeni individuálně z domovních studní, z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového situace je pro obec Doloplazy na první dva dny 6,1 m3/d. Na další dny je to 18,2 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Úpravna vody Stav UR/54/39/2018
  Vodojem Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Automatická čerpací stanice Návrh UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   120 120 120 1 223 1 254 1 284 1 315
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   Obec Doloplazy má vybudovanou kanalizaci a ČOV. Čistírna odpadních vod je mechanicko – biologická s terciálním čištěním a strojním odvodňováním kalu, situována na spodním okraji obce, na parcele č. 1426 k.ú. Doloplazy. Na ČOV jsou přiváděny splaškové odpadní vody, za deště směs splaškových a dešťových odpadních vod z obce Doloplazy. ČOV je dimenzována na celkovou výhledovou kapacitu 1645 EO, současný stav cca 1150 EO.
   Odpadní vody jsou přiváděny jednotnou kanalizací do objektu mechanické předčištění, vstupní stanice čerpací stanice a dešťové zdrže.
   Stoková síť je zhotovena ze sklolaminátu a PVC v různých profilech. Celková délka kanalizace je 10 292 m.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a bude zachován i do budoucna. S rozšířením se počítá pouze do nových lokalit výstavby RD.

   Časový harmonogram
   Rozšíření kanalizace dle projektové a stavební připravenosti uvažovaných lokalit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 42 400,0 42 400,0

  Mapa