Drahanovice - 7107_010_01_03147 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Drahanovice

  Číslo obce PRVKUK 0010
  Kód obce PRVKUK 7107_010_01_03147
  Kód obce 501751
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0010.01 Drahanovice 03147 31470
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Drahanovice se rozkládají zčásti v rovině a zčásti na úbočí Drahanské vysočiny západně od okresního města ve vzdálenosti cca 12 km. Obcí protéká Zlatá stružka. Zástavbou prochází železniční trať Prostějov – Náměšť na Hané a st. silnice II/448 Konice – Drahanovice – Těšetice a Drahanovice – Čechy pod Kosířem.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 242-265 m n.m
   Největším podnikem v obci je cukrovar.
   Východně od obce, za komunikací Slatinice – Loučany, vede hranice pásma CHOPAV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 883 907 930 891 916 924 932
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 883 907 930 891 916 924 932
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   259 520 780 802 824 832 839
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   Drahanovice a jejich místních částí mají vybudovaný vlastní obecní vodovod. Zdorejm vody jsou vrty ve Lhotě pod Kosířem a vrt HL-1, který se nachází v jižní části obce. Z těchto zdrojů je voda dopravována do zemního vodojemu Kníničky 2 x 100 m3 (max. hl. 302,35).
   Z vodojemu je gravitačně zásobena lokalita Kníničky, obec Drahanovice a lokality Ludéřov a Střižov. Pro zásobování lokalit Ludéřov a Střižov je vybudována AT stanice.
   Údaje o vodovodu
   délka vodovodní sítě 7 680 m
   počet přípojek 204 ks

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Výhledově se uvažuje s rozšířením vodovodu pro nové lokality výstavby RD.

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Se novými zdroji se pro zásobování pitnou vodou neuvažuje.

   Časový harmonogram
   Rozšíření vodovodu dle projektové a stavební připravenosti uvažovaných lokalit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci je vybudován vodovodní systém, který není součástí žádného skupinového vodovodu. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizové situace je pro obec Drahanovice na první dva dny 8,6 m3/d. Na další dny je to 25,9 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 802 824 832 839
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Drahanovice je vybudována splašková kanalizace, která je ukončena na vlastní mechanicko-biologické ČOV.
   V roce 2015 nově vybudovaná splašková kanalizace obce Drahanovice a místních částí Ludéřov, Střížov a Kníničky DN 250-300 je v celkové délce 15 735 m. Kanalizace je ukončena na ČOV (2100 EO) situované východně od zástavby Drahanovic, na pravém břehu vodoteče. Odtok z ČOV je zaústěn do Zlaté Stružky.
    Dále je v obci Drahanovice je vybudovaná stará kanalizace sloužící jako dešťová, která je v majetku obce. Byla realizována postupně dle rozšiřování obce. Nejstarší stoky jsou z r. 1930, ostatní kanalizace byla budována v 70. a 80. letech. Kanalizační síť je z betonových, ŽB a kameninových trub DN 300-800, v celkové délce cca 6 000 m, místy mělce uložená, netěsná a nedostatečné dimenze. Vody jsou odváděny kanalizací do povrchových vod (pět výustních objektů do Zlaté stružky). Tento stav není v souladu s právním řádem, je proto nutné vybudovámí nové kanalizační sítě.Část zástavby má jímky na vyvážení.
   Cukrovar má vlastní ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Výhledově se uvažuje s rozšířením kanalizace v lokalitách pro novou zástavbu RD.

   Časový harmonogram
   Rozšíření kanalizace dle projektové a stavební připravenosti uvažovaných lokalit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Čerpací stanice Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  ČOV Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 500,0 2 500,0

  Mapa