Dub nad Moravou - 7107_011_01_03327 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Dub nad Moravou

  Číslo obce PRVKUK 0011
  Kód obce PRVKUK 7107_011_01_03327
  Kód obce 501794
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0011.01 Dub nad Moravou 03327 33278
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Dub nad Moravou leží jižně od města Olomouc, ve vzdálenosti cca 12 km. Východně od zástavby protéká řeka Morava, západně prochází st.silnice II/435 Olomouc – Tovačov kolmo na ni pak silnice I/18 Prostějov - Přerov.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 198-219 m n.m.
   Sídlo leží v chráněné oblasti CHOPAV a západně od ní probíhá PHO 2 vnější vodního zdroje Hrdibořice.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 793 807 820 969 998 1 028 1 058
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 793 807 820 969 998 1 028 1 058
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   760 770 780 940 968 997 1 026
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V obci Dub nad Moravou je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku Svazku obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty a spravuje jej Středomoravská Vodárenská a.s. Vodovod byl postaven již v letech 1949 – 1953 a v současné době je na něj napojeno asi 97 % obyvatel. Vodovodní síť je součástí SV Dub n. M., zásobujícího rovněž sídla Bolelouc, Tučapy, Charváty, Drahlov, Čertoryje, Věrovany, Nenakonice a Rakodavy.
   Skupinový vodovod je vodou zásobován z prameniště Nenakonice o kapacitě 12 l/s. Násoskovými řady je voda ze zdroje dopravena do ČS Nenakonice, kde dochází k jejímu hygienickému zabezpečení dávkováním chlóru. Odtud je voda čerpána výtlačným řadem lPE DN 150 do zemního vodojemu Drahlov 2 x 325 m3 (256,50 – 253,00). Tento VDJ je řídícím vodojemem pro celý skupinový vodovod a zásobuje výše zmíněná sídla v jednom tlakovém pásmu.
   Ze zemního VDJ Drahlov je veden přívodní řad litina DN 100 – 200 zásobující obec Věrovany. Na tento přivaděč je rovněž napojen Dub nad Moravou. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z litiny v profilech DN 60 – 150. Délka vodovodní sítě je 5 442 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování obce pitnou vodou napojením na SV Dub nad Moravou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S dalším rozšiřováním rozvodné vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá.
   Předpokládá se s napojením dalšího vodního zdroje ke skupinovému vodovodu. Jedná se o stávající vrt HV-201 o vydanosti 5 l/s, který nebyl dosud využíván k zásobování vodou. Vrt je napojen do stávající úpravny vody v Nenakonicích.
   V dlouhodobějším výhledu je uvažováno s možností dotace SV Dub nad Moravou ze skupinového vodovodu Olomouc. V rámci Vodovodu Pomoraví bude vybudován přívodní řad DN 200 (napojený na stávající přivaděč DN 300 před VDJ Tabulový vrch) pro obce Blatec a Kožušany – Tážaly. Řad DN 200 bude výhledově protažen až do stávajícího zemního vodojemu Drahlov 2 x 325 m3 (256,50 – 253,00).

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Předpokládá se využitím stávajícho vrtu vybudovaného v 80. letech, který je napojen na úpravnu vody v Nenakonicích.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná rozšíření vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci Dub nad Moravou je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovou Dub nad Moravou. Jedná se o skupinový vodovod s jedním zdrojem vody. Výhledově je navrženo spojení skupinového vodovodu Dub nad Moravou se skupinovým vodovodem Olomouc. Spojení obou systémů přinese výrazné zvýšení zabezpečenosti provozu SV Dub nad Moravou. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro obec Dub nad Moravou na první dva dny 7,2 m3/d. Na další dny je to 21,5 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
  Vodní zdroj Stav UR/54/39/2018
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   600 675 750 795 818 843 868
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V obci Dub n.M. je vybudovaná jednotná kanalizace, která je ukončena na mechanicko-biologické ČOV. Kanalizace je provedena z betonových a ŽB trub DN 300-1000, ČOV byla postavena v roce 1989 a je před ní vybudován dešťový oddělovač. Kanalizace i ČOV jsou v majetku a správě obce.
   Kanalizace je v dobrém technickém stavu a odpovídá platným ČSN. ČOV je dimenzována na 2000 EO, technologická dodávka Sigma Hranice – kombiblok. Jedná se o dvě samostatné technologické linky. V současné době jsou čištěny odpadní vody pouze z Dubu n.M. Odtok z ČOV je zaústěn do Moravy. Vyprodukovaný kal je uskladňován v laguně a následně po provedených rozborech odvážen k zemědělskému využití, případně na skládku.
   V roce 2005 byly napojeny sídla Bolelouc a Tučapy.
   Údaje o stávající kanalizaci
   délka kanalizační sítě cca 9 110 m
   ČOV (2100 EO) 640 m3/den
   počet přípojek 286 ks
   % napojení 82 %

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návrhovém období není uvažováno s rozšířením kanalizační sítě v obci Dub n.M. Ve výhledu se předpokládá s rekonstrukcí kanalizace a rekonstrukcí ČOV.

   Časový harmonogram
   Výstavba kanalizace: -
   Rekonstrukce kanalizace: -

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
  Výústní objekt Stav UR/54/39/2018
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa