Tučapy - 7107_011_03_00710 - stav 26. 11. 2018

 1. Obec

  Dub nad Moravou

  Číslo obce PRVKUK 0011
  Kód obce PRVKUK 7107_011_03_00710
  Kód obce 501794
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1899 (7107)
  Olomouc
  Číslo POU
  Název POU
  3701
  Olomouc

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ071.3805.7107.0011.03 Tučapy 00710 7102
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Tučapy leží jižně od města Olomouc, ve vzdálenosti cca 11 km.Východně od zástavby protéká řeka Morava, západně prochází st.silnice II/435 Olomouc – Tovačov.
   Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 198-224 m n.m. Dle údajů poskytnutých OÚ Dub žije v současné době v sídle 178 osob, do r. 2015 se předpokládá mírný pokles počtu obyvatel.
   Sídlo leží v chráněné oblasti CHOPAV a západně od ní probíhá PHO 2 vnější vodního zdroje Hrdibořice.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 178 174 170 192 199 207 214
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 178 174 170 192 199 207 214
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   160 160 160 173 179 186 193
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Potřeba vody z bilance

   Popis současného zásobování pitnou vodou
   V sídle Tučapy je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku Svazku obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty a spravuje jej Středomoravská Vodárenská a.s. Vodovod byl postaven již v letech 1949 – 1953 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel. Vodovodní síť je součástí SV Dub n. M., zásobujícího rovněž sídla Bolelouc, Dub nad Moravou, Charváty, Drahlov, Čertoryje, Věrovany, Nenakonice a Rakodavy.
   Skupinový vodovod je vodou zásobován z prameniště Nenakonice o kapacitě 12 l/s. Násoskovými řady je voda ze zdroje dopravena do ČS Nenakonice, kde dochází k jejímu hygienickému zabezpečení dávkováním chlóru. Odtud je voda čerpána výtlačným řadem lPE DN 150 do zemního vodojemu Drahlov 2 x 325 m3 (256,50 – 253,00). Tento VDJ je řídícím vodojemem pro celý skupinový vodovod a zásobuje výše zmíněná sídla v jednom tlakovém pásmu.
   Ze zemního VDJ Drahlov je veden přívodní řad litina DN 100 – 200 zásobující obec Věrovany. Na tento přivaděč jsou rovněž napojeny Tučapy. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z litiny v profilech DN 60 – 80.
   Údaje o vodovodu
   délka vodovodní sítě 850 m
   počet přípojek 77 ks

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající systém zásobování pitnou vodou napojením na SV Dub nad Moravou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S dalším rozšiřováním rozvodné vodovodní sítě se v nejbližší době nepočítá.
   Předpokládá se s napojením dalšího vodního zdroje ke skupinovému vodovodu. Jedná se o stávající vrt HV-201 o vydanosti 5 l/s, který nebyl dosud využíván k zásobování vodou. Vrt je napojen do stávající úpravny vody v Nenakonicích.
   V dlouhodobějším výhledu je uvažováno s možností dotace SV Dub nad Moravou ze skupinového vodovodu Olomouc, popřípadě s jeho úplným přepojením. V rámci Vodovodu Pomoraví bude vybudován přívodní řad DN 200 (napojený na stávající přivaděč DN 300 před VDJ Tabulový vrch) pro obce Blatec a Kožušany – Tážaly. Řad DN 200 bude výhledově protažen až do stávajícího zemního vodojemu Drahlov 2 x 325 m3 (256,50 – 253,00).

   Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou
   Předpokládá se využitím stávajícho vrtu vybudovaného v 80. letech, který je napojen na úpravnu vody v Nenakonicích.

   Časový harmonogram
   V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   V obci Dub nad Moravou je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovou Dub nad Moravou. Jedná se o skupinový vodovod s jedním zdrojem vody. Výhledově je navrženo spojení skupinového vodovodu Dub nad Moravou se skupinovým vodovodem Olomouc. Spojení obou systémů přinese výrazné zvýšení zabezpečenosti provozu SV Dub nad Moravou. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, z přistavených cisteren a balenou vodou.
   Minimální množství vody v době krizového zásobování je pro obec Dub nad Moravou na první dva dny 0,89 m3/d. Na další dny je to 2,67 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 155 180 173 179 186 193
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Základní údaje

   Významní producenti odpadních vod
   Odpadní vody od obyvatelstva.

   Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV
   V sídle Tučapy je vybudovaná dešťová kanalizace, která je v majetku a ve správě obce. V současné době je provozována jako jednotná. Byla realizována v 60. letech z betonových trub DN 300-500, v celkové délce cca 850 m a není vhodná pro odvádění splaškových vod. Jednotlivé větve jsou vyústěny do Mlýnského náhonu. V roce 2005 byly napojeny na ČOV Dub nad Moravou sídla Bolelouc a Tučapy. V těchto místních částech proběhla výstavba tlakové kanalizace v roce 2005 proběhne zkušební provoz.
   Celková délka nové kanalizace PE DN 50-90 bude 3 500 m. Kanalizace bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace v Dubu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Časový harmonogram

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa